Förstå framtiden först

Nyhet

Miljökrav i upphandling behöver inte kosta extra

Att ställa miljökrav på transporterna vid köp av transportjänster och varor behöver inte leda till ökade priser, om upphandlingen görs på rätt sätt, visar en studie som Trivector gjort för Stockholms stad. Miljökraven på transporter bidrar till en omställning mot fossilfria fordon och bedöms ha lika stor betydelse som det miljöarbete som gjorts inom stadens egna verksamheter

Mot bakgrund av accelererande klimatförändringar har Stockholms stad som mål att bli fossilbränslefritt till år 2040. Miljökrav i upphandlingar är ett sätt att nå målet och sedan 2010 har staden intensifierat arbetet med miljökrav på transporter i upphandlingar. De har nu följt upp vilka effekter detta har medfört, i form av tid och kostnader för den egna organisationen.

Inga tecken på prishöjning

Studien gjordes genom intervjuer med upphandlare och leverantörer samt stickprovskontroll av priserna före och efter att de hårdare kraven införts.

- Studien är för liten för att bevisa något, men vi har inte kunnat se något som tyder på att priserna har stigit. Snarare sjunkit, berättar Kristina Nyström, Trivector.

Studien undersökte också kostnader i form av nedlagd tid, och effekter i form av konkurrensbegränsningar som på sikt gör att priserna stiger.

- Vår slutsats är att kraven ligger på en sådan nivå att de inte får en omedelbar konkurrenshämmande effekt. Däremot så bidrar kraven förmodligen till ett omvandlingstryck på marknaden, som på sikt kan leda till att företag försvinner och nya kommer, säger Kristina.

Stringens ger förtroende

Stockholms stads erfarenhet är att det är bättre att ställa fokuserade krav i många avtal än att ställa krav på ”allt” i några få. Det bidrar till ett förtroendefullt samarbete mellan upphandlingsavdelningen och miljöförvaltningen, vilket underlättar när man vill ställa mer avancerade krav. En annan framgångsfaktor är att staden arbetar på flera sätt med att bidra till omställningen till renare yrkestrafik i staden, till exempel med miljözoner och med att testa ny fordonsteknik med hjälp av EU-finansierade projekt. Det senare leder dessutom till god marknadskännedom, vilket också underlättar kravställandet mycket.

Presenteras för Nordiska ministerrådet

Studien presenteras fredagen den 11 november på Nordiska ministerrådets konferens om Green Public Procurement (GPP) i Köpenhamn. Den har tidigare presenterats i nyhetsbrevet ”Miljöbilar i Stockholm” från Stockholms stad, på två konferenser på temat upphandling. Studien kommer också att presenteras på Transportforum i Linköping i januari 2017.

Mer information

Läs rapporten ”Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter.”

Läs mer om samhällsekonomiska beräkningar och om Verksamheters transporter.

För ytterligare information, kontakta Kristina Nyström, Trivector, 010-456 56 88.