Förstå framtiden först

Nyhet

Ny kunskap om trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare

Vårt samhälle genomgår en urbanisering, där städerna förtätas och antalet fotgängare och cyklister behöver öka för att skapa mer hållbara trafiksystem och attraktivare stadsrum. Fotgängare och cyklister har tidigare hanterats som en homogen grupp, men dessa två trafikantgrupper har skilda behov och förväntningar på infrastrukturen.

I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket har vi studerat korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister. Målet med projektet har varit att öka kunskapen om problematiken samt att ta fram utformningsprinciper för att bättre hantera problematiska korsningspunkter utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv.

Otryggt och svårt att komma fram

Studien har bekräftat bilden av att kollisioner mellan fotgängare och cyklister är ett relativt litet trafiksäkerhetsproblem. Vidare har projektet visat att korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister kan utgöra ett trygghets- och framkomlighetsproblem för såväl fotgängare och cyklister. Problemet för cyklister beror både på de korsande fotgängarna och på cyklisterna på cykelbanan.

Närmast outforskat område

Detta projekt har bidragit med kunskap inom ett hittills nästan outforskat område. Den nya kunskapen och de nya utformningsprinciperna kan vara av värde för alla som arbetar med stads- och trafikplanering, utformning och reglering samt trafiksäkerhet med fokus på tätortsmiljöer.

Forskningsrapporten: Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare, släpptes på den Regionala cykelbokslutskonferensen i Stockholm den 13 oktober 2015.

Webbsänt frukostseminarium

På ett frukostseminarium den 6 november kommer Ulf Eriksson, doktor i trafik och hälsa på Trivector, presentera de nya forskningsresultaten och rekommendationer om trygga och säkra korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister. Björn Sax Kaijser, trafikplanerare på Sollentuna kommun, presenterar därefter kommunens arbete med cykeltrafik som har lyfts fram som ett gott exempel av ett flertal externa experter.

Mer information:

För mer information, kontakta Ulf Eriksson, 010-456 56 87

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv