Förstå framtiden först

Nyhet

Ska lastbilarna bli tyngre bör de också bli längre

En ny studie visar att om Sverige framöver tillåter större lastbilar än dagens maxstorlek kan det komma att ge positiva effekter på både samhällsekonomi och klimat. Mest positiva blir effekterna om lastbilarna tillåts bli både tyngre och längre samt om de kombineras med styrmedel som ökar miljöprestandan. Effekterna av enbart tyngre lastbilar är mer osäkra.

Idag är maxvikten för lastbilar i Sverige 64 ton och maxlängden är 25,25 meter. Forskare från Trivector, Lunds universitet, KTH och Chalmers har tillsammans studerat effekterna av att tillåta tyngre och längre lastbilar i Sverige. Resultaten presenteras i en ny rapport som utgör slutresultatet av ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova och Trafikverket.

Studerat effekter över en 40-årsperiod

I rapporten studeras möjliga effekter av att tillåta lastbilar på 74 ton/25,25 m respektive 74 ton/34 meter. Rapporten analyserar effekter på bland annat samhällsekonomi, trafikarbete och klimatutsläpp över en 40-årsperiod. Resultaten visar att tyngre och längre lastbilar medför effektivare  transporter, vilket leder till lägre transportkostnader, kapacitetsbehov och utsläpp. Detta trots att tyngre och längre lastbilar i sig förväntas leda till en viss överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till lastbil, och att efterfrågan på vägtransporter ökar något på grund av lägre transportkostnader.

– Att effektivisera transporter är generellt sett bra, och här kan HCT (High Capacity Transport) vara ett verktyg. Dock ska man vara medveten om att det finns en påtaglig risk att en del transporter flyttas över från järnvägsnätet och sjöfarten. Dessutom kan transporterna öka totalt sett, säger säger Emeli Adell, konsult inom hållbara transporter på Trivector.

Tyngre och längre fordon bäst

Sammantaget visar studien att kombinationen tyngre och längre lastbilar (74 ton/34 meter) har tydligast positiva effekter på både samhällsekonomi och utsläpp, medan enbart tyngre lastbilar har lägre positiva effekter på samhällsekonomin och mer osäkra effekter på utsläppen.

En slutsats av studien är att ett införande av tyngre och/eller längre lastbilar bör kompletteras med andra styrmedel och åtgärder som stärker ökad miljöprestanda, såsom kapacitetshöjningar inom järnväg och sjöfart samt införande av fordon och bränslen med låg klimatpåverkan.

Mer information

Läs rapporten Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige.

Läs mer om godstransporter

Kontakta Emeli Adell, 010-456 56 22.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv