Förstå framtiden först

Nyhet

Stockholm först i landet med regionalt cykelkansli

För att förbättra möjligheterna till cykling i Stockholms län har Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket region Stockholm har bildat landets första regionala cykelkansli. En regional cykelplan har tidigare tagits fram och det nya cykelkansliets främsta uppgift blir att göra verklighet av denna.

Den regionala cykelplanen för Stockholms län lyfter fram sex områden som särskilt viktiga att arbeta med:

  1. Bra utbud av cykelvägar
  2. Enkelt att planera cykelresan
  3. Lätt att hitta under resans gång
  4. Säkert och tryggt för alla trafikanter
  5. Enkelt att kombinera cykel och kollektivtrafik
  6. Gott om cykelparkering

Inspirera och driva på

Tanken är att Cykelkansliet ska inspirera, driva på och samordna kommunerna, Trafikverket och andra aktörer i deras arbete med cykelplanen. Cykelkansliet ska arrangera konferenser samt skriva ett årligt cykelbokslut för regionen.

Bättre cykelvägar på cyklisternas önskelista

Förutsättningarna för att cykla skiljer sig åt mellan kommunerna i länet.

-  I de centrala delarna är cykelnätet relativt väl utbyggt. Men där är å andra sidan trafiken intensiv med stora flöden vilket innebär att en saknad länk/passage kan upplevas som väldigt otrygg. Det finns också många platser där antalet cyklister är så många att det uppstår trängselproblem i rusningstid. Därför krävs en generell uppgradering av cykelnätet vad gäller bredd och separering med fotgängare, berättar Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet i Stockholms län.

-  I de yttre delarna är cykelnätet sämre utbyggt. Där krävs en generell utbyggnad av cykelnätet så att det upplevs som gent, sammanhängande och trafiksäkert. Det gäller både långväga resor och kortare resor till närmaste kollektivtrafiknod.

Det regionala cykelkansliet inrättades i maj 2016 och satsningen kommer utvärderas i slutet på 2018.

 

Mer information

Läs mer om det regionala cykelkansliet: www.sll.se/cykelkansliet

Mer om cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart samhälle

Friska cyklister – ren vinst för Stockholm

Ny kunskap om säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare

Eller kontakta Erik Stigell, 010-456 56 79