Bikeablecity

  Bikeable city - modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

  Startrapport för: Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion, 2019-00896

  Syftet med projektet är att ta fram och testa lösningar som möjliggör och gynnar cykling på stadsdelsnivå.  Målet är att skapa en systemlösning med förmåga att omsätta bred kunskap, överbrygga hinder och implementera cykelfrämjande planering för systemomvälvande förändring på stadsdelsnivå.

  Förväntade effekter och resultat

  Projektet avser att med stöd av ny teknik och policyåtgärder överföra korta resor med bil till cykel. Projektet ska bidra till fler aktiva resor genom att sänka trösklar och ta bort hinder för ökad cykling för både vuxna och barn. Detta förväntas ge stor samhällsnytta i form av ökad fysisk aktivitet genom daglig aktiv transport, större trygghet, högre trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, effektivare markanvändning och en mer social och levande stad. Grupper med låga nivåer av fysisk aktivitet kommer erbjudas möjlighet att öka sin vardagsmotion genom cykling.

  Planerat upplägg och genomförande

  Projektet börjar med att utifrån en systemsyn identifiera hinder och möjligheter för ökad vardagsmotion med cykel på stadsdelsnivå. Barkarbystaden används som fall. Utifrån kartläggningen av hinder identifieras olika tekniska dellösningar och policyåtgärder som kan underlätta cykling på stadsdelsnivå. Dessa dellösningar diskuteras sedan i workshopformat tillsammans med behovsägare, problemägare och övriga intressenter. Potentialen för lösningarna bedöms och en skiss på ett eller flera demonstrationsprojekt tas fram tillsammans med intressenterna.

  English version:

  The purpose of the project is to develop and test solutions that enable and promote cycling at the district level. The goal is to create a system solution with the ability to translate broad knowledge, overcome obstacles and implement cycle-promoting planning for system-altering change at the district level.

  The project intends to transfer short trips by car to bicycle, based on new technology and policy measures. The project will contribute to more active travel by lowering thresholds and removing obstacles for increased cycling for both adults and children. This will give social benefits like increased activity through daily active transport, greater security, higher road safety, reduced climate impact, more efficient land use and a more social and vibrant city. Groups with low levels of physical activity will be offered the opportunity to increase their daily exercise by cycling.

  The project begins with the identification of obstacles and opportunities for increased everyday exercise with a bicycle at the district level based on a system view. Barkarbystaden is used as a case. Based on the mapping of barriers, various technical sub-solutions and policy measures are identified that can facilitate cycling at the district level. These sub-solutions are then discussed in workshop formats together with the stakeholders. The potential for the solutions is assessed and a sketch of one or more demonstration projects is produced together with the stakeholders.

  Mer information / More information

  Erik Stigell

  Konsult hållbara transporter

  erik.stigell@trivector.se

  010-456 56 79

  Läs mer om Erik

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Fokusområdesansvarig Jämställdhet, jämlikhet och sociala investeringar

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77

  Läs mer om Christian