Bikeablecity

  Bikeable city - modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

  Bikeable city, steg 2 

  Projektet möter utmaningarna folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. Vår idé består av 5 delinnovationer som i synergi (helhetslösning) möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka cykling blir ett dominerande inslag. Idén innefattar bl a att lösa upp hinder för cykling som dagens motorfordonstrafik skapar. Den baseras därför på ny teknik och organisation tillsammans med kommunal planering, regelverk och byggnation.

  Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Föreningar, myndigheter och företag satsar på organiserad träning, men stora grupper nås inte av detta. Därför bör den potential som ligger i att cykla och gå till skola, arbete och ärenden utnyttjas. Många rör sig så i vardagen, och kan göra det för fler, och längre delar av, resor inom och mellan stadsdelar.

  Potentialen att möta utmaningarna är stor eftersom korta resor idag till stor del görs med bil och andra motordrivna färdmedel. En stor andel av dessa skulle med stöd av ny teknik kunna bytas till aktiva resor om trösklar sänktes och hinder togs bort. Detta kan också ge stor samhällsnytta i form av större trygghet och trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, god markanvändning och en mer social och levande stad. Detta är inte unikt för Sverige, utan koncept och stödjande teknik kan exporteras till andra städer och länder som står inför liknande utmaningar

  Fem innovationer som kopplas ihop

  Vårt konsortium består av forskare, stora och små företag, kommuner, regioner och NGO:er som har målet att på stadsdelsnivå samla och utveckla tillgänglig kunskap, teknik till verksamma åtgärdspaket och stödfunktioner så att vardagscykling kan möta utmaningar kring hälsa, miljö och rättvis tillgänglighet. Lösningen består av en säljbar produkt som kopplar ihop fem delinnovationer:

  1. Fysisk aktivitet på recept genom vardagscykling
  2. Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor
  3. Geofencing runt skolor
  4. Cykel- och gångbroar i trä
  5. Aktiv mobilitetsfond

  Målgruppen är kommuner med höga ohälsotal och låga nivåer av fysisk aktivitet. Dessa kommuner är många så efterfrågan är stor eftersom ohälsan kostar stora summor när den hanteras av sjukvården vilket sätts på sin spets när vi har en åldrande befolkning och än mer i pandemi-tider.

  Projektet Bikeable City är ett samarbete mellan 17 olika organisationer, Abitago, Barkarby Science, Bidnerdonethat, Cykelfrämjandet, Generation PEP, IVL, Järfälla kommun, KTH, Linköping universitet, Living Cities, Martinsons, Moelven, Region Stockholm, Skapaskolan, Skälby för-och grundskola, Spacescape och Trivector. Projektet leds av Trivector.

  Se mer på Bikeablecitys webbplats.

  English version:

  The project aims to meet the challenges of public health as well as fair, safe and climate- and environmentally adapted city traffic. Our idea consists of several solutions that enable and favour the emergence of travel patterns at the district level, in which cycling becomes a dominant feature. The idea of innovation includes, removing barriers to cycling due to motor vehicle traffic. It is based on new technology and organization together with municipal planning, regulations, and construction.

  Current studies show that Sweden’s population is moving less and less, with an increased risk of physical and mental health. Associations, authorities, and companies invest in organized training, but large groups are not reached by this. Therefore, the potential that lies in cycling and walking to school, work should be used. Many people move in everyday life, and can do so for more, and longer parts of, travel within and between districts.

  Our consortium consists of researchers, companies, municipalities, regions, and NGOs with the aim of gathering and developing knowledge, technology for effective action packages and support functions at district level, so that everyday cycling can meet the challenges of health, environment, and fair accessibility.

  The potential to meet the challenges is great because short trips today are largely made by car and other motor-driven vehicles. A large proportion of these could, with support, of new technology be changed to active trips if thresholds were lowered and obstacles were removed. This can also provide great social benefits as, greater security and road safety, reduced climate impact, good land use and a more social and vibrant city. This is not unique to Sweden, but concepts can be exported to facing similar challenges.

  The project Bikeable City is a project involving 17 different organisations, Abitago, Barkarby Science, Bidnerdonethat, Cykelfrämjandet, Generation PEP, IVL, Järfälla municipality, KTH, Linköping University, Living Cities, Martinsons, Moelven, Region Stockholm, Skapaskolan, Skälby för-och grundskola, Spacescape and Trivector. The project is financed by Vinnova and led by Trivector.

  Loggor från de organisationer som medverkar iprojektet Bikeable City

  Mer information / More information

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77

  Viktor Lindqvist

  Viktor Lindqvist

  Konsult hållbara transporter

  viktor.lindqvist@trivector.se

  010-456 56 28