Trafikfrågor i stadsbyggandet: Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer

31 mars-1 april
Hållbara transporter
Katrineholm

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet. Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad? Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering.

Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemma plan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet. Vi kommer också göra studiebesök ute i trafikmiljön.

Vår medarbetare Erik Stigell deltar på konferensen och berättar om: ”Hur gör vi staden till en ”idrottsplats” för vardagsmotion till fots och med cykel?”
Stadens gator är redan idag den kanske viktigaste arenan för hälsobefrämjande fysisk aktivitet. Hur utformar vi staden för att behålla och förstärka den funktionen så att fler går och cyklar?