Trafiksäkerheten kan lyftas av mer jämställdhetsfokus

12 maj 2020
Hållbara transporter

Trafiksäkerhet och jämställdhet hör ihop. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 anger tydligt trafiksäkerheten som en nödvändig del av en hållbar utveckling och Stockholmsdeklaration trycker på vikten av att utgå från de synergier som finns mellan trafiksäkerhet, hälsa, miljö och klimatomställning samt jämställdhet och jämlikhet.

Trafiksäkerheten är dock inte jämställd. Kvinnor och män är olika utsatta för olyckor och skador, både i bil och som oskyddade trafikanter. Frågan är om kvinnors och mäns förutsättningar är adresserade i lika stor utsträckning i trafiksäkerhetsarbetet. Det finns anledning att belysa hur vi bättre kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i trafiksäkerheten.

Webbinariet anordnas av Nätverket Jämställdhet i transportsektorn. 

Vi kommer att få två föredrag med olika fokus på trafiksäkerhet:

”Krocksäkerhet på lika villkor för kvinnor och män” – Astrid Linder från VTI berättar om utvärdering av krocksäkerhet med modeller av både kvinnor och män. Utvecklingen av trafiksäkra fordon görs idag med mannen som norm. Resultatet blir att säkerhetssystem i fordon inte utvecklas optimalt utifrån hela befolkningens förutsättningar. Astrid Linder berättar om sin forskning om utvärdering av krocksäkerhet av nya bilar med modeller av både kvinnor och män. Forskningen var i fokus på FN:s ministerkonferens i trafiksäkerhet i Stockholm tidigare i år.

”Kvinnor blir oftare påkörda och män kör oftare på” – Hanna Wennberg,  Trivector berättar om oskyddade trafikanters utsatthet med genusglasögon. En stor utmaning för trafiksäkerheten i Sverige är oskyddade trafikanters situation. Trafiksäkerheten är dessutom ojämnt fördelad mellan olika grupper av oskyddade trafikanter, inte minst mellan kvinnor och män. Baserat på data från IF Försäkringar konstaterar Trivector att kvinnor blir påkörda i 6 av 10 kollisionsolyckor mellan personbil och fotgängare, och att män är de som oftast kör på. Det gör dem överrepresenterade även med hänsyn till exponeringen. Även i singelolyckor är kvinnor överrepresenterade, särskilt när det gäller äldre kvinnor som fotgängare. Man kan tala om en maktasymmetri i trafiken.

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn >>

Inspelningen av webbinariet >>