Avslutade projekt

  Avslutade forskningsprojekt

  Läs gärna om några av våra avslutade forskningsprojekt.

  Gång och cykel

  Planering och utformning för ett ökat gående

  Målet är att bidra till en systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar året runt. Gåendes transportkvalitet studeras särskilt, men även samspelet mellan gående, cyklister och i vissa fall även mopedister. I projektet studeras gåendes preferenser avseende trygghet, säkerhet, bekvämlighet, framkomlighet/tillgänglighet, estetik gällande olika trafikmiljöer, väderförhållanden mm. Gående studeras utifrån olika åldersgrupper och syftet med gåendet. Resultaten från studierna bildar praktiskt planeringsunderlag för svenska kommuner. Trafikverket finansierad forskningsprojektet som pågick 2010-2012. Projektet leddes av Luleå Tekniska Högskola.

  För mer information se Trafikverkets webbsida om projektet.

  Mått och mätmetoder för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik

  Ett effektmål som ofta preciseras i arbetet mot ett hållbart transportsystem är ökad gång- och cykeltrafik. Syftet med detta forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierades av Trafikverket var att hitta en metod för att följa upp målen om ökad andel gång- och cykeltrafik på lokal nivå. Med hjälp av metoden kan svenska kommuner se trender över tiden och jämföra sig med andra orter och med den nationella nivån. Metoden innehåller resvaneundersökningar och cykelräkningar.

  Projektet genomfördes av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, med Trivector Traffic AB och Vectura som samarbetspartners.

  Arbetet finns redovisat i, VTI rapport 686 och  VTI rapport 743. I populärskriften ”Hur mycket cyklas det i din kommun?” sammanfattas de rekommendationer som projektet mynnat ut i.

  Mer information kan du få genom Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Trygga och säkra gångmiljöer för äldre

  Äldres mobilitet påverkas till stor del av trygghetsrelaterade barriärer i gångmiljön. Finns det situationer och miljöer som undviks  av äldre ”i onödan”? Finns det situationer och miljöer förknippade med falsk trygghet? Olika lösningar diskuteras för hur diskrepans mellan trygghet och säkerhet kan hanteras samt hur ”säker mobilitet” kan användas som utgångspunkt i planeringen. Projektet, som finansierades av Skyltfonden pekar även ut kunskapsluckor för framtida forskning.

  Mer information kan du få genom Hanna Wennberg, 010-456 56 08

  Publikationer i projektet:

  Hållbar utveckling och transporter

  EU-projektet SEEMORE (Sustainable and Energy Efficient Mobility Options in Tourist Regions in Europe)

  SEEMORE handlar om att skapa förutsättningar för mer hållbara och energieffektiva turistresor i europeiska regioner. Bland projektets partners finns kustnära turistregioner där Bohuslän ingår och representeras av Fyrbodals kommunalförbund. Åtgärder och strategier genomförs för att ändra turisternas resvanor i en hållbar och energieffektiv riktning för att:

  • Förbättra kvaliteten på och effekten av information och marknadsföring av hållbart resandet för besökare och turister
  • Introducera prissättningsstrategier och informationsverktyg för att ytterligare främja hållbara turistresor
  • Införa nya och förbättrade mobilitetslösningar för hållbara och energieffektiva turistresor
  • Implementera uppföljnings- och utvärderingsmetoder för att visa på effekterna av genomförda åtgärder och strategier
  • Sprida erfarenheter från SEEMORE till andra regioner och aktörer runt om i Europa

  Projektet finansieras av Intelligent Energy Europe (STEER-programmet).

  För mer information, kontakta gärna Caroline Mattsson, 010-456 56 43.
  Läs mer om SEEMORE på projektets webbplats och titta gärna på filmen som är gjord inom projektet.

  LetsGods: forskning för mer hållbara godstansporter

  Trivector Traffic medverkade i nära samarbete med Trafikplanering, LTH, i projektet LETS 2050 Gods som är kopplat till LETS 2050.
  Projektet inriktade sig på samspelet mellan godstransporter och logistik med följande huvudfrågor:

  • Vilka är företagens och samhällets utmaningar, möjligheter och incitament rörande långsiktigt hållbara godstransporter och logistikupplägg för att möjliggöra och stödja förändringen mot en mer energisnål utveckling?
  • Vilka styrmedel och policies har tillräcklig verkan, relevans och genomförbarhet för att göra godstransporter hållbara?

  Arbetet finansieras av Vinnova och pågick 2009-2012. Om Lets 2050 Gods kan du läsa här: www.lth.se/lets2050/omraaden/wp5/ 

  Mer information kan du få genom att kontakta Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Metod för att utvärdera och förbättra kommuners arbete med hållbara transportsystem (EU-projektet EcoMobility SHIFT)

  I EU-projektet SHIFT tog Trivector tillsammans med europeiska partners fram en metod för att utvärdera och förbättra kommuners arbete med ett hållbart transportsystem.

  Mer info finns i vårt produktblad, i en sammanfattande folder samt på projektets webbplats.

  Vill du ha löpande information om projektet, så kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

  TransportMistra - införandet av åtgärder för hållbara transporter

  TransportMistra utförde tvärvetenskaplig forskning för ett hållbart transportsystem. Mistras “Sustainable Mobility Initiative” – TransportMistra – pågick 2006 till 2009. Programmet undersökte hur man kan underlätta införandet av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Programmet bestod av tre delar – Impact, Inform och Include – som inriktade sig på olika delar och aspekter av transportsektorns många aktörer och hållbarhetsaspekter.

  Programmets råd och rekommendationer för hur implementering kan effektiviseras och påverkas sammanfattades i kortversion riktad till praktiker på olika beslutsnivåer.

  Vill du ha ännu mer information, så kontakta Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Borttappade mål hindrar hållbar utveckling – hur får vi med miljömålen i planeringen? (SNE-projektet Stafettpinnen)

  Genom planeringsprocessen fattas en rad beslut om mål och intentioner, där de transportpolitiska målen utgör viktiga inriktningsmål för planeringen på nästföljande nivåer. Samtidigt visar uppföljning av de transportpolitiska målen en låg måluppfyllnad, särskilt för delmålet gällande god miljö.

  I projektet liknas planeringsprocessen vid en stafett där miljömålet i de transportpolitiska målen är stafettpinnen. Genom detta betraktelsesätt undersöks var och varför stafettpinnen tappas utifrån fallstudier i två kommuner och två län där kommunala respektive regionala planeringsdokument studeras och intervjuer med planerare genomförs. Resultatet resulterade i förslag för hur planeringsprocessens aktörer, framförallt Trafikverket, kan arbeta för att övergripande mål och intentioner bättre kan föras fram genom planeringsprocessens olika delar och nivåer.

  Projektet finansieras av Trafikverket. Mer information om projektet kan du få genom Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10 och Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Publikationer i projektet:

  Metoder för snabb anpassning av transportsystemet till minskad oljetillgång

  Transportsystemet i Sverige är starkt beroende av olja, något som kan göra oss sårbara vid en plötslig oljebrist eller prisuppgång. I projektet ”Snabb anpassning” undersöks sårbarhet, robusthet och beredskap i dagens transportsystem tillsammans med analyser av vilka åtgärder som kan ge betydande minskningar av oljeanvändningen i transportsystemet på kort respektive lång sikt.
  Projektet – som finansierades av Vinnova, Tillhåll2 (EU) och EcoMobility (Interreg/EU) – genomfördes av Trivector Traffic i samarbete med flera olika aktörer och existerande nätverk och projektorganisationer. Mer information om projektet kan du få genom Karin Neergaard, 010-456 56 16 och Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Mobility Management

  SUMO - utvärdering av mobilitetsprojekt

  SUMO – System för utvärdering av mobilitetsprojekt – är ett verktyg för att utvärdera påverkansprojekt, genom hela processen, från påverkan till effekt. Modellen bygger på en europeisk modell, kallad MOST-MET (Monitoring and Evaluation Toolkit) och utvecklad i EU-projektet MOST, som handlade om mobility management.

  SUMO har blivit mycket väl mottagen och används idag för uppföljning och utvärdering av många av Vägverkets sektorsprojekt. Intresset från andra europeiska länder har också varit stort och modellen återförs nu via EU-projektet MAX (se ovan).

  Mer information ges av Pernilla Hyllenius, 010-456 56 07.

  Hantera trafiktoppar i turistområden (EU-projektet DELTA)

  I många europeiska regioner varierar trafikbelastningen kraftigt över året. I EU-projektet DELTA analyserades problem och behov i transportsystemet i områden med säsongsbunden trafik. Målet är att hitta verkningsfulla strategier och utforma praktiska riktlinjer för att effektivisera trafiken och göra transporterna mer hållbara i dessa områden. Projektet har bland annat resulterat i:

  • Webbaserat beslutsstöd som ger förslag på åtgärder för effektivare och mer hållbara transporter i turistområden.
  • Nätverk för städer, kommuner och regioner som vill lära av varandras arbete med effektiv, hållbar turisttrafik.
  • Handbok med goda exempel på olika MM-lösningar och deras effekter på användningen av bil, kollektivtrafik och cykel

  Alla rapporter från EU-projektet DELTA finns på www.delta-project.eu.

  Du kan även kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08 eller Lena Richardsson, 010-456 56 00 för mer information.

  MAX - nya redskap för mobility management

  Trivector deltog i EU-projektet MAX – det största EU-projektet någonsin inom mobility management. Arbetet avslutades i oktober 2009 och resulterade i en rad nya verktyg som underlättar och förbättrar MM-arbetet. Verktygen täcker allt från hur man integrerar mobility management och fysisk planering, till hur man utvärdera effekterna och förbättra arbetet.

  Mer info om dessa verktyg – och några till – finns på vår MM-sida.

  Den fylligaste informationen, och en lista över samtliga verktyg, hittar du på EPOMMs webbplats, sidan ”Tools+Service”.

  Vill du ha ännu mer information, så kontakta Pernilla Hyllenius, 010-456 56 07 eller Karin Neergaard, 010-456 56 16.

  Kollektivtrafik

  Kollektivtrafikens urverk

  Samtidigt som kollektivtrafikbranschen strävar mot fördubblingsmålet har Sverige fått en ny kollektivtrafiklagstiftning. Osäkerheten kring denna ändrade lagstiftning var stor. Med hjälp av den brittiska och schweiziska lagstiftningen som jämförelse redovisade projektet risker och möjligheter med den nya svenska lagstiftningen. Projektet visar vilka möjliga farhågor den nya lagstiftningen kan innebära utifrån den brittiska lagstiftningen och de bekanta följderna där. Samtidigt visar projektet även möjligheter och viktiga ingredienser som eventuellt kan efterlikna den schweiziska lagstiftningen. Utifrån resultaten bedöms effekterna på energiförbrukningen med hjälp av scenario som visar på ett spann på energieffektiviseringsmöjligheterna av den nya lagstiftningen och hur denna används i praktiken.

  Projektet finansieras av Energimyndigheten, SL, Skånetrafiken, Västtrafik samt Svensk Kollektivtrafik. För mer information om projektet, läs rapporten eller kontakta gärna Stephan Bösch, 010-456 5639.

  Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt

  Projektet undersökte på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till ökad folkhälsa samt tog fram en metod för hur detta görs. Följande hälsoeffekter är inkluderade: trafikolyckor, luftföroreningar, trafikbuller och fysisk aktivitet. Välbefinnande och psykisk hälsa i form av stress och trygghet skattas också, men inte kvantitativt.

  Fördubblingsprojektet har som mål att fördubbla antal resande med kollektivtrafik år 2020 jämfört med 2006, och att fördubbla marknadsandelen på lång sikt. Skillnader mellan olika scenarier visar vilka möjliga hälsoeffekter fördubblingsprojektet kan ge och visar på stora skillnader beroende på om övergången sker från bil eller från gång och cykel till kollektivtrafik.

  Projektet finansieras av Trafikverket och pågick 2011 till 2012. Läs rapporten eller kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Samordnad kollektivtrafik på landsbygd - Del 2

  Genom finansiering via Vinnova genomförde Trivector Traffic tillsammans med Skånetrafiken och Jönköpings Länstrafik ett forskningsprojekt inriktat på planeringspraktik och utvärdering med fokus på samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i tre geografiska områden i två län. Erfarenheterna från försöken användes för råd om att utveckla kollektivtrafik på landsbygd i hela landet. Slutsatserna från projektet innehåller framgångsfaktorer för ett lyckat upplägg samt en sammanställning kring samordningens olika aspekter. Resultaten kan med fördel användas som stöd i arbetet med kollektivtrafik i glest befolkade områden. Slutrapporten och de tidigare utgivna PM kan laddas ner från Publikationer.

  Mer information ges av PG Andersson, 010-456 56 04.

  Är BRT något för Sverige?

  BRT – Bus Rapid Transit – står för avancerade busstrafiksystem, där man använder många av de lösningar som man annars finner i spårtrafik. BRT kan sägas vara busstrafikens svar på spårtrafikens tunnelbana, och konceptet har blivit en lösning på trafikproblemen i många av världens städer. Men är det något för Sverige också? För att söka svar på den frågan inleddes våren 2008 ett forskningsprojekt på initiativ av Vinnova som tog fram ”Bus Rapid Transit i Sverige?” skriven av tekn. dr Karl Kottenhoff, KTH, tekn. dr Per Gunnar Andersson, Trivector Traffic, samt civ.ing. Malin Gibrand, Trivector Traffic.

  För mer information kan du kontakta PG Andersson, Trivector, 010-456 56 04 eller Kalle Kottenhoff, KTH, 08-790 79 17.

  PROCEED - handbok för framgångsrik kollektivtrafik

  PROCEED (Principles of successful high quality public transport operation and development) är ett EU-projekt om kollektivtrafikplanering som avslutades januari 2010, och som koordinerades av Trivector.

  Projektet har resulterat i en webbaserad planeringshandbok för utveckling av framgångsrik kollektivtrafik i små och medelstora europeiska städer.

  På projektets webbplats kan du ladda ner planeringshandboken som pdf, men även söka efter rekommendationer inom särskilda områden.

  Mer information kan du få genom Malin Gibrand 010-456 56 72 och Lena Richardsson, 010-456 56 00.

  FODRAL för lätt spårtrafik

  Fodral (organisation för Finansiering Och DRift Av Lätt spårtrafik i Sverige) drevs av Trivector under 2007 och 2008 i samarbete med intresserade kommuner och länstrafikbolag samt regionala och statliga företrädare.

  Forskningsstödet från Vinnova syftade till att utreda de organisatoriska förutsättningarna för att finansiera och driva lokal och regional lätt spårtrafik.

  För mer information om projektet, och om spårtrafik i allmänhet, kontakta PG Andersson, 010-456 56 04 eller Joel Hansson, 010-456 56 17.

  Trafiksäkerhet och trygghet

  Integrering av ISO 39001 i verktyget för kommunal trafiksäkerhetsrevision

  Projekt integrerade ISO-standarden för trafiksäkerhet (ISO 39001) i modellen för ”trafiksäkerhetsrevision”, som är ett beprövat och välfungerande verktyg för revision av kommuners trafiksäkerhetsarbete, samtidigt som de nya indikatorerna för målstyrning mot etappmålet för trafiksäkerhet för år 2020 integrerades.

  Genomförande av en trafiksäkerhetsrevision kan därmed, utöver att öka effektivitet och systematik i kommunernas trafiksäkerhetsarbete, även resultera i en uppföljning av de nya indikatorerna för etappmål 2020 samt ge goda förutsättningar för att kunna ta fram ett ISO-certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet.

  Projektet finansierades av Skyltfonden. För mer information om projektet, kontakta gärna Malin Gibrand, 010-456 56 72.

  Spårväg och trafiksäkerhet

  Projektet undersökte spårvägars inverkan på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. I projektet samlas statistisk och information in från länder med såväl nya som äldre spårvägssystem, vilka sedan jämförs med motsvarande uppgifter från Sverige. Kunskapen i Sverige grundas idag till stor del enbart på erfarenheter från Göteborg. Genom internationella utblickar vidgas kunskapsläget, inte minst för städer som diskuterar att införa spårväg som ett nytt trafikslag i stadsmiljön. Baserat på internationella erfarenheter ges konkreta råd för utformningen av nya, trafiksäkra spårvägsanläggningar för en tät och attraktiv stadsmiljö.

  Projektet finansierades av Skyltfonden. För mer information om projektet, kontakta gärna Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Trafiksäkerhetsaspekter på ökad användning av elcyklar i Sverige

  Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden – såväl i Sverige som i t ex Holland, Schweiz, Tyskland och Kina. Elcykeln gör det möjligt att cykla mer och längre samt skaparmöjligheten för fler att cykla, inte minst äldre. Trots den snabba utvecklingen finns det relativt lite kunskap om vilka som använder elcyklar och om vilka olycks- och skaderisker som kan kopplas samman med en växande användning av elcykel.

  Genom Trafikverkets Skyltfond undersöktes elcykelanvändningens trafiksäkerhetsaspekter för att öka kunskapen om olycks- och skaderisker kopplat till användningen av elcyklar och att ge konkreta förslag på hur trafikolyckor med elcyklar kan undvikas.

  Projektet pågår från den 1 september 2013 till den 31 augusti 2014. Läs rapporten: Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige. Vill du veta mer kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Utvärdering av nya hastighetsgränser

  Den första juni 2007 inleddes försök med hastighetsgränserna 40 km/h och 60 km/h i tätort i ett antal kommuner i Sverige. Trivector Traffic utvärderade tillsammans med Institutionen för teknik och samhälle vid LTH och VV Konsult effekterna av detta försök genom en rad olika typer av studier, före och efter införandet.

  Projektet finansieras av Vägverket.

  Mer information: Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Framgångsfaktorer för trafiksäkerhetsarbete och uppdatering av åtgärdskatalogen

  Projektets syfte var att ta fram rekommendationer och effektiva verktyg för det framtida kommunala trafiksäkerhetsarbetet. En tillbakablick på vad som gjorts och vad som varit framgångsrikt i olika typer av kommuner samlades till skriften Framgångsfaktorer i kommunal trafiksäkerhet. Analys av lokalt trafiksäkerhetsarbete under tio år med nollvision.

  Den nya tredje utgåvan Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (2009)  uppdaterades även och innehåller en sammanställning om effekter, praktiska erfarenheter, kostnader och regler för ett urval av åtgärder för vägutformning, underhåll och reglering. Informationen ger underlag för kommunens handläggare att medvetet välja åtgärd och genomföra den förändring som åtgärden medför. Projektet finansierades av Sveriges Kommuner och Landsting.

  Mer information går att få genom Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Flervägsstopp i korsningar

  Att skylta stopp i alla tillfarter är en billig åtgärd som enligt tidigare undersökningar reducerar skadefrekvensen med 50-80%. Trots det var regleringsformen ovanlig i Sverige. Studien om flervägsstopp syftade till att med hjälp av nytillkomna undersökningsresultat besvara de frågor som fortfarande finns bland trafikingenjörer, och som gör att de inte använder sig av åtgärden.

  Projektet delfinansierades av Skyltfonden och resultaten redovisades i en lättillgänglig folder som spridits till väghållarna.

  Mer information kan du få på Trafikverkets webbplats eller genom att läsa foldern ”Flervägsstopp i korsningar”, eller hela rapporten.

  Har du sedan ytterligare frågor kan du ställa dem till Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Trafikplanering och strategier

  Revision av arbetet med tillgänglighet (EU-projektet ISEMOA)

  EU-projektet ISEMOA utvecklade ISEMOA:s tillgänglighetsrevision för att stödja kommuner och regioner i deras arbete med att förbättra tillgängligheten med hållbara trafikslag för att alla medborgare ska kunna tillgodose sin mobilitet – från dörr till dörr – på ett hållbart sätt.

  ISEMOA:s tillgänglighetsrevision görs i dialogform och belyser tillgänglighetsarbetet i ett brett perspektiv – från övergripande planeringsfrågor till utformning av hinderfria utemiljöer och kollektivtrafik för alla.

  Vill du veta mer om ISEMOA och hur vi kan hjälpa er i arbetet med tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla? Kontakta gärna Hanna Wennberg, 010-456 56 08. Läs gärna mer i vårt produktblad.

  Rapporter och andra publikationer från EU-projektet ISEMOA finns på www.isemoa.eu. Några av de skrifter som finns på svenska finns nedan.

  Så mycket trafik skapar nyexploateringen - verktyg för beräkning av trafikalstringstportal

  I samhällsplaneringsprocessen uppstår ofta frågan om hur stora trafikmängder som man kan förvänta vid exploatering av bostäder, verksamheter eller anläggningar av olika slag. Hittills har uppgifter om trafikalstring oftast rört biltrafik, medan kunskapen kring alstringstal för exempelvis kollektivtrafik och cykeltrafik varit relativt begränsad.

  Genom finansiering via Trafikverket togs ett dynamiskt och interaktivt webbverktyg fram för att beräkna alstringstal för kollektivtrafik, gång, cykel och bil. Verktyget visar stegvis hur många resor som är att vänta beroende på t.ex. markanvändning, plats i kommunen, kollektivtrafikstandard. Dessutom skattar verktyget färdmedelsfördelningen. Med hjälp av verktyget kan man stegvis prova och se vilken betydelse det får att t ex öka kollektivtrafikstandarden, lokalisera centralt eller perifert osv på ett pedagogiskt sätt.

  Verktyget och handledning finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats. Mer information om projektet kan du få genom Emeli Adell, 010-456 56 22.

  Hanteringen av inducerad trafik i planeringen

  Ökad vägkapacitet skapar ny trafik. Fenomenet kallas ”inducerad trafik” och är sedan länge känt av internationell forskning. Det handlar om ett samband mellan utbud och efterfrågan, som omfattar både kortsiktiga anpassningar av beteenden och långsiktiga förändringar av lokalisering och markanvändning. De senare ger med tiden ger ytterligare beteendeförändringar som spär på effekten.
  Tillsammans med WSP, TfK och Chalmers genomförde Trivector Traffic detta forskningsprojekt under 2009 och 2010. Projektet att förbättrade och spred kunskapen om inducerad trafik och gav rekommendationer om hur frågan bättre han hanteras av modellsystem och metoder så att de på ett tillräckligt sätt tar hänsyn till inducerad trafik och se till att effekterna kommer med i trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler. Projektet finansierades av Vägverket.

  Den som vill veta mer om inducerad trafik kan läsa rapporten – Inducerad efterfrågan på trafik.
  För mer information, kontakta Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Barns resvanor

  Kunskapen om barns resvanor och resbehov har länge varit bristfällig, åtminstone om man jämför med andra grupper. En resvaneundersökning genomfördes därför bland cirka 10.000 barn och ungdomar i åldern 6-15 år i ett antal utvalda kommuner, med olika storlek och trafikutbud.
  Projektet finansierades av Vägverket.

  Mer information kan du få genom att kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

  Kostnadsbedömningar av innovativa lösningar

  Idag behöver vi, vid till exempel åtgärdsvalsstudier (ÅVS), göra kostnadsbedömningar av olika typer av lösningar i ett tidigt planeringsskede. Detta behövs även för lösningar inom steg ett och steg två, och det behöver kunna göras snabbare och med en acceptabel osäkerhet.

  Som ett led i detta ingår Trivector i en projektgrupp där målet är att sammanställa den erfarenhet som finns och skapa ett användarvänligt verktyg som ska stödja dessa kostnadsskattningar så att de kan underlättas och få en minskad osäkerhet. Trivector är huvudansvarig för verktygskonstruktionen.

  För mer information kontakta gärna Emeli Adell, 010- 4565622.

  Enkla tillgänglighetsmått för persontransporter inom tätort

  Ett av den nya transportpolitikens två delmål är det så kallade funktionsmålet tillgänglighet, vilket bland annat innebär att transportsystemets funktion, användning och utformning ska bidra till grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla. Trivector Traffic studerade i uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten hur man ska kunna ange tillgängligheten hos en tätorts persontransporter. Ett antal tillgänglighetsindikatorer togs fram, som ur olika perspektiv beskriver tillgängligheten för ett område i tätort. Samtliga indikatorer presenteras med färger på kartor, som visar,områdets restid eller avstånd till ett definierat utbud, tätheter av olika slag (bostäder, företag m m) inom området eller restidskvoterna till olika utbud.

  Indikatorerna underlättar lokaliseringsbeslut och kan användas av planerare och beslutsfattare i den fysiska planeringen, av individer vid bostadsval och av företag vid verksamhetsetablering. Rapporten går att ladda ner från Trafikverkets Webbutik.
  Mer information kan du få av Björn Wendle, tel 010-456 56 09.

  Ytsnåla trafiklösningar i tätort

  Ytsnåla trafiklösningar i tätort

  Trivector Traffic har tillsammans med Sweco fått Vägverkets uppdrag att granska de svenska råden för vägar och gators geometriska utformning (VGU) inom tätort. Syftet är att studera om utformningsmåtten är för generöst tilltagna och ger onödigt stora trafiklösningar.
  Konsekvenserna av nuvarande råd ska beskrivas och eventuella förändringar föreslås. Jämförelser görs även med andra länders rekommendationer.
  Arbetet utfördes februari 2010 – juni 2011.

  Budskap och argument i MM-kampanjer

  MM-aktiviteter har hittills i stor utsträckning byggts på principerna om kognitiv dissonans som en effektiv metod till förändrade attityder och beteende. Man låter folk prova ett nytt resebeteende och från den erfarenheten antar många en ny hållning. MM-åtgärder har visats effektiva och framförallt kostnadseffektiva och bedöms av t ex Lets2050 vara en nödvändig för en omställning mot en mer långsiktigt hållbar transportförsörjning. MM-kampanjer som syftar till att förändra attityder gentemot ett hållbart beteende transporter används också. Men hittills har dessa kampanjer ofta visat sig mindre effektiva och de ingår inte som en strategisk del för en mer hållbar transportsektor. Studien görs i samverkan med LTH och diskuterar användningen av MM-kampanjer i Sverige i dag i relation till teorier om effektiva argument. Studien har hittills resulterat i en artikel i Journal of Cleaner Production.

  För mer information kontakta gärna Lena Smidfelt Rosqvist, 010- 4565610.

  Poly-SUMP: Ny metod för att ta fram regionala trafikstrategier

  Med pågående trend med  regionförstoring finns ett ökat behov av att arbeta regionalt och ta fram regionala trafikstrategier. EU-projektet Poly-SUMP (Polycentric Sustainable Urban Mobility Plan) tar fram en ny metod för hur man gör regionala trafikstrategier med fokus på polycentriska regioner (regioner med fler än ett centrum). Metoden bygger på den välbeprövade workshop-metodiken ”Future Search Workshop”, där man genom att samla samtliga berörda intressenter under en tredagars workshop förkortar och effektiviserar processen med att ta fram underlag till en regional trafikstrategi.

  Elva aktörer är involverade i Poly-SUMP, däribland regionala myndigheter, konsulter och forskningsinstitut.

  Mer information om projektet kan du få av Emeli Adell, 010-456 56 22 eller Caroline Ljungberg Toulson, 010-456 56 19.

  Transport och handel

  E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem

  Den starkt växande e-handelstrenden påverkar såväl inköpsvanor som övriga resvanor. Inköpsresorna står idag för en stor energieffektiviseringspotential med cirka 13 % av persontransporternas energianvändning. Vid konventionell handel står transporten från butik till hemmet för ungefär lika stor energianvändning och miljöpåverkan som resten av varutransportkedjan. Kunskaperna om de komplexa nettoeffekterna av e-handelsmöjligheterna är bristfällig. Projektet samlade en stor mängd

  empiri från Sveriges befolkning. Olika framtida utvecklingsscenarios i kombination med åtgärdsstrategier användes för att dra slutsatser och rekommendationer för hur utvecklingen kan användas eller styras för att förvalta e-handelns hållbarhetspotential med avseende på persontransporterna.

  Projektet genomfördes tillsammans med Trafikplanering, LTH, och finansierades av Energimyndigheten. Mer information om projektet kan du få genom Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.

  Läs rapporten: E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem.

  Trafik- och miljöeffekter av externa affärsetableringar

  I snart tjugo år har Trivector undersökt hur trafik och utsläpp påverkas av handelsetableringar. Olika lokaliseringar skiljer sig åt med avseende på trafikkonsekvenser, men även t ex tillgängligheten till handel påverkas. Bland annat har vi kunnat se att även en förtätning av externa etableringar ökar utsläppen. Våra val av inköpsställen styrs av andra preferenser än närhet.

  Bland annat har vi i samarbete med kommuner och länsstyrelser tagit fram en handbok för att kunna göra beskrivningar av vad som händer med trafiken och vad det får för konsekvenser för miljön. Handboken skapar förutsättningar för olika aktörer att på ett bättre sätt kunna beskriva olika konsekvenser av lokalisering av handelsetableringar. Därigenom ökar möjligheterna att förbereda ett mer heltäckande och korrekt beslutsunderlag för denna typ av etableringar. Trivector har även haft uppdrag där vi använt metoden och beräkningsmodellen i praktiken.

  Mer information kan du få av Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10 eller Karin Neergaard, 010-456 56 16.