7 av 10 kommuner vill minska biltrafiken

2017-06-16
Hållbara transporter
Klimat
Stadsutveckling

7 av 10 kommuner har ett uttalat mål i att minska biltrafiken. Jämfört med 2015 har andelen ökat, från 66% till 70%. Det visar nya resultat från Trivectors kommunrankning SHIFT2017.

Nästan samtliga av de största svenska kommunerna, sett till antalet kommuninvånare, har satt upp ett mål om att minska biltrafiken. Men även flertalet av de mindre kommunerna i SHIFT-rankningen har ett sådant mål, både kommuner som ligger i storstadsregioner och de som inte har en större kommun i sin direkta närhet. Borlänge är en av dessa kommuner.

– Det finns väldigt många anledningar att satsa på cykel, gång och kollektivtrafik framför bilen. Vi vill ha en levande stad där Borlängeborna har möjlighet att resa på ett sätt som främjar hälsan. Självklart handlar det också om minskad klimatpåverkan, frisk luft och låga bullernivåer. Ytterligare ett skäl är att en del av gatumarken och parkeringsplatserna för bilar behöver användas till att bygga bostäder, arbetsplatser och grönområden, säger Elina Brodén, kommunalråd (MP) Borlänge kommun.

Alltfler kommuner vill minska biltrafiken

Jämfört med när Trivector startade med frågan i SHIFT-rankningen år 2015 har andelen kommuner som uttalat mål om att minska biltrafiken ökat från 66% till 70%. Denna förändring tyder på att Sveriges kommuner, större som mindre, har förståelse för biltrafikens inverkan på uppsatta klimat- och miljömål i Sverige, Europa och globalt. De är också höga ambitioner att bidra till att målen nås.

– Men de kommunala målen kommer vara svåra att nå om utvecklingen på nationell nivån inte snabbt förändras. Enligt Trafikverket skall trafiken öka med 25 procent för personbilar och 55 procent för lastbilar till 2030 jämfört med 2010. Det innebär stora problem för många städer och regioner, och en målkonflikt mellan lokal och nationell planering, säger Christer Ljungberg, VD, Trivector.

Rankar Sveriges kommuner

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser. Vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter 2017 presenteras vid ett seminarium i Almedalen den 5 juli: Är de svenska städernas transportsystem i fas med våra hållbarhetsutmaningar? Trivector arrangerar samma dag ett särskilt seminarium om målkonflikter mellan lokal och nationell transportplanering: Målkonflikter – är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem?

Mer information

För mer information kontakta Christer Ljungberg, VD, Trivector, 010-456 56 01 eller Karin Neergaard, projektledare SHIFT 010-456 56 16.

Läs mer om transportutveckling för hållbar stadsutveckling.