Äldre vill cykla mer!

2020-10-20
Hållbara transporter
Cykling
Samhällsplanering
Stadsutveckling

SAFER-projektet ”Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande” som vi deltagit i är nu avslutat. Resultaten visar att många äldre som är vana vid att cykla gärna vill fortsätta cykla, inte minst för hälsans skull. Studien visar också att en tydlig trafikmiljö är särskilt viktig för att få äldre att cykla mer.

Syftet med projektet var att bidra till ökad och säker cykling bland äldre. Totalt deltog 21 personer (12 kvinnor, 9 män) i åldrarna 67-81 år (medelålder 74 år). Deltagarna fick provcykla tre sorters cyklar; en vanlig damcykel, en elcykel och en elmanövrerad trehjuling.

Elcykeln underlättar balansen

Flera av vanecyklisterna som var uppemot 80 år upplevde inga problem vare sig med balans, svårigheter att stiga av och på cykeln, eller trafiksituationen. Andra hade anpassat sin cykling genom att gå över till damcykel, elcykel eller undvek att cykla i stadsmiljö.

– Tidigare forskning har visat på äldres svårigheter gällande manövreringsproblem som exempelvis på- och avstigning samt att stanna cykeln. Deltagarna uppskattade framför allt elcykeln, som underlättar balansen i startmomentet. Övrigt som i diskussionen framhölls som viktigt när det gäller själva cykeln var bra lastmöjligheter och då helst i form av en cykelkorg på pakethållare, vilket ger bättre balans än en där fram. Berättar Karin Neergaard från Trivector som arbetat i projektet.

En säker trafikmiljön är särskilt viktig

Några av personerna som deltog i diskussionerna hade helt slutat eller anpassat sitt cyklande i stadsmiljö. Den ökade trafiken och allt fler cyklister, där många cyklar fort, upplevs som otryggt.

– I denna grupp är tydligare regler och styrning särskilt viktig. Det visar också tidigare forskning. Säger Karin Neergaard.

I studien framkommer det också att det viktigaste är att det finns cykelvägar eller separerade cykelbanor, som är jämna och väl underhållna utan grus, glas och hala löv. Tydlig separering mellan gående och cyklister med vit linje och väl underhållna cykelbanor är även två saker som särskilt framhålls. Alla deltagarna är överens om att cykling är bra för hälsan och några hade gärna cyklat mer om miljön var säkrare.

Mer information

Projektet genomfördes av fem SAFER-partners: Chalmers Tekniska Högskola, Cycleeurope, NTF, Trivector och VTI, med finansiering från Trafikverket Skyltfonden.

NTF:s konsumentråd till äldre cyklister

SAFER 

Workshopen genomfördes i Göteborg, de flesta deltagarna i studien har Göteborg som referensram.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Karin Neergaard, karin.neergaard@trivector.se, 010-456 56 16