Kiruna söker bästa läget för framtiden

2021-06-14
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Stadsutveckling

Hur tänker framtidens Kirunabor? Vad kommer vara viktigt för att invånarna ska trivas och staden utvecklas? Hur kommer de vilja ha det? På grund av att gruvan i Kiruna behöver mer plats har kommunen fått en unik chans att tänka nytt – att skapa ett nytt centrum som håller för lång tid framöver. Fokus just nu är att hitta det allra bästa läget för den nya järnvägsstationen, ett läge som passar såväl pendlare som turister, gruvarbetare, rymdforskare och så klart även rennäringen.

Kiruna nya centrum_foto Kiruna kommun

Kirunas gamla järnvägsstation var en av de första byggnaderna som byggdes när Kiruna stad bildades kring förra sekelskiftet. Intill stationen växte sedan centrum fram. För tio år sedan var järnvägsstationen också en av de första byggnaderna som revs när gruvan behövde mer plats. Sedan dess används en provisorisk station norr om stan för persontransporter. Godstransporterna går på Malmbanan som dragits om väster om gruvan.

Flera alternativ

En modern och hållbar stad behöver en bra järnvägsstation. Det känns självklart för Kirunaborna. Nu är det dags att bestämma var den nya ska ligga. Flera lägen har presenterats, ett är att permanenta den provisoriska stationen. Detta anser kommunen inte vara lämpligt. Den provisoriska stationen ligger två kilometer norr om dagens centrum och drygt fem kilometer från Kirunas nya centrum. Platsen upplevs ödslig och otrygg. Dessutom finns farhågor om att gruvans framtida deformation ska påverka området. Om så sker kommer den nuvarande vägen kapas och trafiken till stationen måste ledas runt det stadsnära fjället Luossavara.
Utöver den tillfälliga stationen, återstår nu tre förslag på nya stationsplaceringar som alla förutsätter nya järnvägsdragningar, ett läge mitt i Kirunas nya centrum, granne med stadshuset, ett läge ganska nära nya centrum och ett tredje vid flygplatsen. Alla tre alternativen innebär säckstationer, där tågen kör in och vänder.
– Vi vill att den nya stationen ska förenkla resandet och upplevas som en integrerad del av stadsmiljön. Ambitionen är att upprätta ett resecentrum som möjliggör smidiga byten från tåg till regional och lokal busstrafik. Den ska vara lättillgänglig för fotgängare och cyklister och upplevas som en befolkad och trygg plats. Naturligtvis måste den också vara långsiktigt hållbar, säger Timo Saarensilta, Trafikplanerare i Kiruna kommun.

Politisk diskussion

Just nu pågår en politisk diskussion i stan om vilket som är viktigast, att stationen ligger nära flygplatsen eller att den ligger nära regional busstrafik i centrum.
– Kirunaborna är idag vana vid att ta bilen när de ska förflytta sig, och många överväger inte möjligheten att resa med buss till stationen, berättar Timo. Men som alla andra samhällen kommer även vi behöva ställa om till hållbarare transporter, och från kommunens sida bedömer vi att det centrumnära alternativet är det bästa för att underlätta omställningen.

Få men kloka synpunkter

Kirunaborna är väldigt stolta över sin stad och det finns en stor förståelse för att staden måste flytta när gruvan behöver mer plats. Hittills har de dock varit ganska passiva i diskussionerna om hur stadsomvandlingen ska ske. Kanske beror det på stor tillit till samhället? Kanske beror det på att det är så mycket som händer på en gång och att det är svårt att veta när det är rätt tid att framföra synpunkter i olika frågor? Kanske är frågan alltför abstrakt?
– De synpunkter som allmänheten har skickat in vid järnvägsutredningen tycker jag är kloka och genomtänkta, säger Timo. De flesta föredrar det mest centrumnära läget. En del föredrar läget intill flygplatsen. Några närboende oroar sig för buller, andra för att järnvägen ska bryta upp deras skidspår.

Påverkar rennäringen

En viktig diskussion är hur järnvägen kommer påverka rennäringen. Om det beslutas om en centrumnära station kommer spåret att korsa renflyttningsleder för två samebyar, som är klassade som riksintresse. Mot denna bakgrund har kommunen och samebyarna i processen förordat olika alternativ. Dialogen kommer dock fortsätta och kommunen hoppas på att det ska gå att hitta en lösning som uppfyller behoven för båda parterna.
Under våren 2021 kommer kommunen fatta ett inriktningsbeslut i frågan om bästa stationsläge. Till hjälp har de en utredning från Trivector som visar på tillgänglighet, resstandard och funktionalitet för de olika lägena. När inriktningsbeslutet är taget kommer Trafikverket utlysa samråd och därefter, i juni 2021, ta beslut om lokalisering. 2023 ska planarbetet vara slutfört. Timo hoppas att den nya stationen kan tas i bruk kring 2030.
– Jag hoppas att vi får ett läge som gör att den regionala pendlingen kan öka, vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för gruvnäringen, rymdforskningen och turismen, säger Timo. För att staden ska kunna utvecklas behöver vi en nära koppling till omvärlden, och för att få till det måste vi kunna resa.

Trafikverket förordar centrumnära järnvägsstation

Den 10 maj beslöt Trafikverket att förorda alternativ ”Centrumnära söder om Lombololeden”. Trafikverket motiverar beslutet med att den placeringen främjar utvecklingen av Kiruna och ger god tillgänglighet.

Mer information

Artikeln kommer från Trivectors magasin 2038, vårsommaren 2021.

Läs mer om stationer och terminaler.

Vill du veta mer, kontakta Mats Améen eller Viktor Lindqvist.