Benchmarking för att få fler åka stadsbuss

2018-11-28
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Liksom övriga kollektivtrafikbranschen i Sverige, vill Västra Götalandsregionen utveckla sin kollektivtrafik. För att ta reda på hur de ska göra, har regionen valt att göra en jämförande studie. De har låtit studera vad som skiljer kollektivtrafiken i Västra Götalands städer med kollektivtrafiken i de städer i Sverige som har allra störst andel kollektivtrafikresenärer. Frågan är, vad kan regionen lära från de bästa?

stadsbuss

En studie har genomförts med syfte att utifrån tidigare erfarenheter, studier och forskning, studera framgångsfaktorer för stadstrafik i Västra Götaland (exklusive Göteborg).. Städerna i Västra Götaland (VGR) har delats upp i fyra storleksklasser[1] och för varje klass har de städer i Sverige valts ut som har högst stadstrafikresande per invånare. Jämförelser har sedan gjorts mellan dessa städer med högst resande och VGR-städerna.

Nio parametrar har valts ut, vilka i forskning och olika utredningar visat sig ha stor betydelse för resandet, bl a:

  • Turtäthet
  • Enkelhet
  • Korta restider
  • Central bytespunkt
  • Tydlig profilering av stadstrafiken
  • Konkurrenskraftiga priser

För varje parameter har en eller flera mätbara indikatorer tagits fram[2]. Jämförelserna har gjorts med dessa indikatorer som grund. Det visar sig att det finns en tydlig korrelation mellan de valda indikatorerna och stadstrafikresandets storlek (resor/invånare).

Potential för ökat resande

Jämförelsen av stadstrafikresandet per invånare i Västra Götaland visar att där är ett lägre resande än riksgenomsnittet (55 resor per invånare och år jämfört med 71). Jämförelsestäderna i varje storleksklass, vilka har Sveriges högsta stadsbussresande per invånare, ligger mellan 10 % och 100 % högre än städerna i Västra Götalandsregionen. Potentialen för resandeökningar bedöms därför som mycket stor i alla städer utom möjligen Borås, som redan ligger högt. Även där finns dock potential för ett ökat resande.

Studien avslutas med förslag på åtgärder. Resultatet från studien visar att det ofta med relativt enkla medel bör gå att öka stadsbussresandet, t ex genom ett enklare linjenät med färre och genare linjer, högre turutbud i låg- och mellantrafiktid samt tydlig profilering av stadstrafiken.

Studien som beskrivs här är ett inspel i arbetet som pågår med strategiska kollektivtrafikplaner i V Götaland.Metodiken är generell och tillämpbar på all stadstrafik, även utanför Västra Götaland.

 

[1] Städer med under 15 000 inv, 15 000 – 30 000 inv, 30 000 – 60 000 inv samt 60 000 – 120 000 inv
[2] För turtäthet mäts t ex turutbudet kl 7-9 på de två tyngsta linjerna

Mer information

Läs mer om Kollektivtrafik i städer.

Eller kontakta Mats Améen, 010-456 56 29.