Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen

2021-04-28
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de genomförs kommer påverka hur transport- och mobilitetsåtgärder kan genomföras i samband med planering och byggande.

Förslagen innebär bland annat att bilen inte längre ska ha en särställning i lagstiftningen. Istället för att varje tomt ska ha tillgång till ett visst antal parkeringsplatser ska bil- och cykelpooler, infrastruktur för hemleveranser och andra mobilitetslösningar finnas inom räckhåll. Fokus kan flyttas från hur många parkeringsplatser som behövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses.

Utgår från transporteffektivitet

Intressant och bra är också att transporteffektivitet är en så central utgångspunkt i förslaget till ändringarna i plan- och bygglagen (PBL). Med det avses planering och byggande som ger

  • Mindre behov av transporter. Till exempel genom närhet till service som är tillgänglig med gång- och cykeltrafik.
  • Effektivare användning av infrastruktur. Bygg ny bebyggelse i lägen med redan god tillgänglighet för resurseffektiva transportslag.
  • Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag. Ordna likvärdiga parkeringsmöjligheter för olika fordonsslag. Skapa flexibilitet för framtida behov från delade mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst.
  • Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik. Exempelvis infrastruktur för laddning av elfordon och utrymme för autonoma fordon.

Flera studier bakom utredningen

Trivector har medverkat i utredningens arbete på flera olika sätt via tidigare genomförda studier, nya delutredningar och erfarenhetsutbyte. Bland annat har enkätstudier genomförts med kommuner, fastighetsaktörer och mobilitetstjänstleverantörer vilka givit utredningen tillgång till aktuell erfarenhet från den praktik som redan finns i Sverige. I de studier som bifogas till utredningen ges exempel på såväl hinder som möjligheter sett ur deltagande aktörers olika perspektiv.

– Signalvärdet i denna utredning tycker jag är viktigt, menar Rasmus Sundberg, fokusområdesansvarig för parkering på Trivector. Utredningen bekräftar att de kommuner som har gått i bräschen när de försökt använda mobilitets- och parkeringsplanering som ett styrmedel för mer hållbara städer gör något bra. Nu får vi hoppas att de bärande delarna så snart som möjligt också mynnar ut i en faktisk lagändring, för tiden är redan knapp. Under tiden hoppas jag att fler kommuner vågar samt skapar sig förutsättningar att jobba med hållbar mobilitet som svaret på tillgänglighet till fastigheter och inte bara fokusera på bilparkering.

– Min förhoppning är att detta ska leda till en normförändring när det gäller planering av mobilitetslösningar för bostäder, säger Malin Gibrand, affärsområdesansvarig för Stadsutveckling vid Trivector. Från dagens läge där nya mobilitetslösningar testas i enstaka pilotprojekt, till en utfasning av bostadsprojekt där mobiliteten ensidigt löses med bilparkering.

Mer information

Läs hela betänkande, eller läs mer om Mobilitetshubbar och bilfritt boende eller om Parkering

Du kan också kontakta Malin Gibrand, 010-456 56 72 eller Rasmus Sundberg, 010-456 56 45.