Cykling gör dig frisk

2018-08-15
Hållbara transporter
Beteende
Social hållbarhet

En forskningsstudie som genomförts i sju europeiska städer visar att aktiva transporter har stor betydelse för vår psykiska hälsa och hur friska vi känner oss. Allra flest hälsofördelar ger cykeln.

två cyklister

Studien har letts av Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) som en del av EU-projektet PASTA. Mer än 8 800 personer i sju städer: Örebro, Antwerpen, Barcelona, London, Rom, Wien och Zürich har ingått i projektet. De har fått svara på frågor om sin egen hälsa och vilka färdmedel de brukar använda.

Cyklister känner sig friskast

Svaren visar att cykling ger bäst resultat i alla avseenden. Cyklister är den trafikantgrupp som själva upplever sig som friskast, de har bättre psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och känner sig mindre ensamma än andra trafikanter. Den trafikantgruppen med näst bäst hälsa var fotgängarna. Även de kände sig friska, rörliga och hade många sociala kontakter.

– Tidigare studier har antingen analyserat ett färdmedel i taget eller jämfört olika färdmedel med varandra. Detta är den första studien som kopplar ihop användningen av de olika trafikslag som används i staden med hälsoeffekter såsom psykisk hälsa och sociala kontakter, berättar Ione Avila Palencia forskare på ISGlobal, som lett studien. Detta angreppsätt har gett oss möjlighet att analysera effekterna av olika färdmedel på ett mer realistiskt vis, eftersom dagens stadsbor ofta använder mer än ett sätt att transportera sig.

Liknande resultat i de sju städerna

Resultaten, som publicerats i Environment International, var liknande i alla de städer som ingick i undersökningen. Det tyder på att aktiva transporter – speciellt cykling – bör uppmuntras för att stärka folkhälsan och förbättra den sociala interaktionen. Studien visade också att det är förhållandevis få som cyklar idag, vilket innebär att det finns stora möjligheter att öka cyklingen.

– Studien visar att vi behöver ett integrerat synsätt på stadsplanering, transportplanering och folkhälsa för att utveckla policyer som uppmuntrar till aktiva transporter, såsom separata cykelvägar, säger Mark J Nieuwenhuijsen, forskningsledare och chef på Urban Planning and Health Initiative på ISGlobal.

Om forskningsprojektet

PASTA står för Physical Activity through Sustainable Transport Approaches. Forskningsprojektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Trivector har ansvarat för den svenska delen av studien, där även Trafikverket medfinansierat. Tidigare resultat från projektet:

44 liv kan sparas i Örebro varje år om fler går och cyklar