Den nationella infrastrukturplanen måste vässas om vi ska nå klimatmålen

2020-01-10
Hållbara transporter
Samhällsplanering

Även om miljöfrågorna fått ökad tyngd i den svenska infrastrukturplaneringen på senare år bidrar den nationella infrastrukturplanen fortfarande inte till att de svenska klimatmålen uppnås. Det visar en ny rapport från forskningsprojektet Stafetten, finansierat av Naturvårdsverket.

motorväg

Den nationella infrastrukturplanen, som Trafikverket tar fram vart fjärde år och som riksdagen beslutar om, pekar ut vilka investeringar som ska göras i det svenska transportsystemet under de kommande tio åren. Enligt regeringens direktiv inför den senaste planomgången ska planen ta hänsyn till klimat och miljö och bidra till att de nationella klimatmålen nås. En aktuell studie visar dock att miljöhänsynen behöver förstärkas om infrastrukturplanen ska bidra till de av riksdagen beslutade klimatmålen.

Stora investeringar i ny vägkapacitet

Även om den senaste nationella planen innehåller en ökad andel investeringar i järnväg jämfört med tidigare planeras fortfarande stora investeringar i ny vägkapacitet, trots att Trafikverkets egen miljöbedömning visar att dessa bidrar negativt till uppfyllelse av klimat- och miljömålen.

En förklaring till att miljö- och klimatfrågorna inte får större genomslag i planen kan vara att det är en spridd uppfattning på Trafikverket att investeringarna i infrastrukturplanen bara påverkar trafiken på marginalen, och att det därför inte spelar så stor roll för uppfyllnaden av klimat- och miljömålen vilka investeringar som görs. I stället pekar man från Trafikverket på att det krävs andra styrmedel för att nå målen, som riksdagen ansvarar för.

Samtidigt visar Trafikverkets egna analyser att om planen skulle utformas för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att uppfylla miljö- och klimatmålen hade innehållet i planen sett annorlunda ut.

Tidigare beslut ligger kvar

En annan delförklaring till att planen inte bidrar mer är att en stor andel av de beslutade investeringarna i den nationella planen ligger kvar som ett arv från tidigare planomgångar. Även om regeringen i sitt uppdrag till Trafikverket att ta fram den senaste nationella planen öppnade för möjligheten att Trafikverket skulle kunna ompröva tidigare fattade beslut valde Trafikverket att låta i stort sett alla tidigare beslutade investeringar ligga kvar i planen, vilket också minskar planens möjliga bidrag till att nå miljö- och klimatmålen.

Större hänsyn till klimatet behövs

Forskarna bakom studien menar att infrastrukturplanerna måste ta större hänsyn till klimatomställningen, till biologisk mångfald, landskapsvärden och hälsa. För att nå de nationella målen behöver regering och riksdag ge Trafikverket tydligare direktiv om hur infrastrukturplanerna ska bidra till att miljömålen uppnås.

Den aktuella studien är den första delrapporten från forskningsprojektet Stafetten, som undersöker överföringen av nationella miljömål till olika nivåer av infrastruktur- och samhällsplanering. Projektet har pågått i två år och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector Traffic och Lunds universitet.

Mer information

För mer information, kontakta Emma Lund, Trivector Traffic, 010-456 56 30.

Läs mer om Samhällsplanering för hållbara färdmedel.