Digital app underlättar medborgardialog om stadsmiljöfrågor

2022-12-19
Hållbara transporter
digitalisering
Stadsutveckling

Medborgardialog är en viktig del för att förstå och engagera medborgare i förändringar i våra städer. I projektet ”WeSolve the citizen engagement”, finansierat av EIT Urban mobility, har medborgare i Logroño (Spanien) och Jelgava (Lettland) testat appen ”WeSolve” och gett input till olika stadsmiljöprojekt.

Många städer upplever att kommunikation med medborgarna är en utmaning som medför svårigheter att få input och acceptans för förändringar. Projektet ”We solve citizen engagement” har pågått under 2022 med syfte att öka acceptansen för förändringar i stadsmiljö som främjar hållbara vanor.

”WeSolve är en plattform som fungerar som ett nätverk för medborgare och kommuner, där interaktion kan ske. Genom WeSolve-appen kan medborgare ge input genom enkäter, undersökningar och ge förslag på lösningar till olika typer av utmaningar som staden står inför”, berättar Roberto Abenoza, konsult hållbara transporter, Trivector Traffic.

I projektet har WeSolve-appen vidareutvecklats och medborgare i Logroño och Jelgava har fått ge input och svara på frågor kring exempelvis osäkra platser för fotgängare och cyklister, cykelställ, kollektivtrafik och frågor kopplade till specifika stadsdelar.

Projektets huvudsakliga slutsatser är:

  • Medborgare är intresserade av och villiga att ge input och förse kommuner med detaljerade och användbara förslag.
  • Genom att använda sig av en digital plattform kan man nå ut till riktade målgrupper.
  • Kommunikation kring och om appen blir viktig för att få medborgare att hitta den och faktiskt använda sig av den.
  • Ambassadörer anses vara relevanta för att engagera fler medborgare.
  • Lokala incitament som är tilltalande för medborgarna upplevs vara viktigt för att öka engagemanget.
  • Det behövs mer tid för att låta medborgarna vänja sig vid en ny app och bygga upp en större grupp av användare.

Mer om projektet

Mer information om projektet 

Projektets slutrapport blir tillgänglig i början av 2023.

Mer information

Kontakta Roberto Abenoza, roberto.abenoza@trivector.se, 010-456 56 86
Mer om transportlösningar för hållbar stadsutveckling