Erbjudande: Kunskapsöversikt Mobilitetshus

2022-05-23
Hållbara transporter

Mobilitetshus lyfts i allt fler sammanhang som lösningen för samordning av parkering och mobilitetstjänster på områdesnivå och som en viktig pusselbit för hållbar stadsutveckling. Det saknas en definition av vad ett mobilitetshus är, vilket innebär att begreppet används i bred bemärkelse, från mer eller mindre renodlade bilparkeringsanläggningar till multimodala anläggningar, som även innehåller mobilitetstjänster, servicetjänster, bostäder och verksamheter.

Mobilitetshus Stuttgart

Bild: haascookzemmrich STUDIO2050

Det finns stor enighet om att mobilitetshus har potential för att skapa kostnadseffektiva parkeringslösningar, genom samnyttjande och tillgång till andra mobilitetstjänster än privat bil. Däremot är erfarenheterna av lösningar för finansiering, anläggande och förvaltning baserat på mobilitetshusets funktion och innehåll mer begränsade.

Den här studien syftar därför till att fördjupa kunskapen om mobilitetshus och sammanställa erfarenheter och lärdomar från ett antal planerade och genomförda exempel.

Vi erbjuder nu dig och din organisation att delta i en kunskapsöversikt där planerade och genomförda mobilitetshus studeras.

Studiens innehåll och genomförande

1. Koncept
Olika koncept för utveckling av mobilitetshus – en beskrivning över vilka generella typer av mobilitetshus som finns idag, vilka som kan etableras i olika lägen (skala, utbud etc), och dess för- och nackdelar.

2. Ägande, organisation, förvaltningsmodeller och samverkan
Mobilitetshus med olika organisationsformer för anläggning och förvaltning studeras utifrån ett antal olika perspektiv:

  • Funktioner och tjänster (t.ex. parkering, mobilitetstjänster, servicetjänster, energiproduktion, ekosystemtjänster samt integrering med verksamheter och bostäder)
  • Lokalisering, utformning och inbyggd flexibilitet
  • Affärsmodeller och finansieringslösningar för byggande, drift och förvaltning (t.ex. parkerings- och mobilitetsköp, hyresintäkter, gemensamhetsanläggning, 3-D fastighet, digital förvaltning)
  • Organisationsformer och olika markägoförhållanden (t.ex. enskild privat aktör, privata aktörer i samverkan, kommunalt bolag/förvaltning)
  • Samverkansmodeller mellan medverkande parter (t.ex. kommun, byggaktör, fastighetsaktör, mobilitetstjänster, teknikleverantör etc.)
  • Användarperspektiv så som tillgänglighet, säkerhet och trygghet
  • Hinder och lösningar i den kommunala planeringsprocessen
  • Framgångsfaktorer och de viktigaste lärdomarna

3. Resultat
Analys och sammanställning av generella lärdomar från genomförda projekt.

4. Rekommendationer
Vad ska olika aktörer tänka på vid etablering av mobilitetshus. Principer för ett välfungerande mobilitetshus (förutsättningar för långsiktig hållbarhet och flexibilitet).

5. Workshops
I studien arrangeras två workshops för deltagande organisationer. Den inledande workshopen ger möjlighet till inspel på upplägg och bidra med redan existerande erfarenhet. Den avslutande workshopen har fokus på resultat och rekommendationer från kunskapsöversikten.

Vår kompetens inom området

Trivector Traffic har lång erfarenhet av att arbeta med parkering och hållbara transporter i både forskningsuppdrag och tillsammans med små och stora kommuner samt byggherrar. Vi har deltagit i utveckling av koncept och lösningar för mobilitetshus i bl.a. Uppsala, Sundbyberg, Stockholm, Malmö, Umeå, Göteborg och Mölndal. Genom samarbetspartners har vi tillgång till kompetens inom juridik och fastighetsekonomi.

Kostnad och villkor

Projektet genomförs som ett crowdfunding-projekt. För en avgift på 45.000 SEK exkl. moms får deltagande organisationer ta del av hela studien, inklusive det samlade resultatet i form av en kortfattad rapport och en powerpoint-presentation.

Genomförandet förutsätter att vi får minst sex deltagande organisationer till studien. Innan vi startar kommer ert deltagande behöva bekräftas i en beställning. Vi planerar att genomföra studien under hösten med uppstart under augusti/september och slutleverans i november/december.

Är ni intresserade av att delta? Anmäl intresse till oss senast den 10 juni.

Mer information

Varmt välkommen att kontakta oss!

Rasmus Sundberg, Göteborg, rasmus.sundberg@trivector.se,

Malin Gibrand, Stockholm, malin.gibrand@trivector.se

Johan Kerttu, Lund, johan.kerttu@trivector.se