Hur integrerar vi jämställdhet i transportsektorn på ett bättre sätt?

2021-09-16
Hållbara transporter
jämställdhet

I de transportpolitiska målen ingår att transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Kvinnor och män har olika resmönster, men också olika värderingar kopplat till transporter. En aktuell studie hos Trafikverket visar att intresset för jämställdhetsfrågor är stort, men kunskapsnivån behöver höjas och jämställdhetsaspekterna måste komma in tidigare i planeringen.

Har vi ett jämställt transportsystem? Mamma med barn väntar vid övergångsställe

Forskning visar att kvinnor generellt sett har mer positiva attityder till klimat- och trafiksäkerhetsåtgärder. Att säkerställa att transportsystemet utformas med lika hänsyn till både kvinnors och mäns resvanor och värderingar ställer krav på arbetssättet hos de aktörer som utformar transportsystemet.

Trafikverket har under våren med stöd av Trivector tittat närmare på hur jämställdhetsfrågan kommer in i olika delar av deras verksamhet, och analyserat var det finns potential att utveckla arbetet vidare. Arbetet är en del av ett större program – Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, JiM.

Nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen

Trivectors uppdrag innebar att göra en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket samt att utifrån denna ge förslag till vidare arbete. Genom intervjuer med personer inom olika delar av Trafikverkets organisation, dokumentanalyser och en workshop kunde några viktiga slutsatser dras. Rekommendationerna fokuserade särskilt på vad Trafikverket kan göra för att bättre integrera jämställdhetsfrågorna i planeringen av transportsystemet.

Behöver komma in tidigare i planeringen

Det finns ett stort stöd internt på Trafikverket för att transportsystemet ska utformas på ett jämställt sätt, men det kan ofta vara svårt för den enskilda individen att se på vilket sätt de egna arbetsuppgifterna kan påverka jämställdheten. En av slutsatserna från analysen var därför att det är viktigt att öka kunskapsnivån generellt inom Trafikverket om vad ett jämställt transportsystem innebär. Det är också viktigt att se till att jämställdhetsaspekterna kommer in redan i planeringens inledande skeden. Det är där de beslut fattas som har störst påverkan på jämställdheten.

Mer information

Läs mer om jämställdhet och jämlikhet och hur det påverkar våra transporter och vår infrastruktur.
Vill du veta mer om studien ovan, kontakta Emma Lund, 010-456 56 30.