Knepigt införa hastighetsbegränsningar för cyklister

2020-01-20
Hållbara transporter
Beteende
Stadsutveckling

Cyklisters hastighet diskuteras flitigt i insändarspalter. Många menar att vi måste begränsa hastigheten eftersom hög fart leder till olyckor och skapar otrygghet för andra trafikanter. En aktuell undersökning visar dock att det är knepigt både praktiskt och juridiskt att begränsa cyklisters hastighet - och frågan är om vi verkligen vill det.

Cyklar genom staden

För samtidigt som det kan vara motiverat av trafiksäkerhetsskäl att begränsa hastigheten på platser med förhöjd olycksrisk, vill vi att fler resor ska göras med cykel för att vi ska nå våra transportpolitiska och klimatrelaterade mål. De som ersätter bilresor med cykel måste kunna hålla en hög fart under större delen av färden.

Trivector och VTI har studerat sambandet mellan cykelhastighet och risken för olyckor, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med att begränsa hastigheten.

Olyckor med cyklister inblandade sticker ut i statistiken och ibland uppges att hög hastighet kan ha bidragit till att olyckan skett. Statistiken brister dock. Ofta har ingen polis varit på plats och uttalanden om hög hastighet bygger på subjektiva bedömningar.

Undersökningen visar att det kan vara motiverat med hastighetsbegränsning på vissa sträckor, exempelvis där det är dålig sikt, vid vägarbeten, på gångytor eller intill skolor.

Svårt begränsa cyklisters hastighet

Rent praktiskt är det svårt med hastighetsbegränsning för cyklar, då de flesta cyklar inte har någon hastighetsmätare. Enligt Trafikförordningen är det inte heller tillåtet att skylta maxhastigheter lägre än 30 km/h på cykelbanor. Det går dock att rekommendera lägre hastighet.

Studien visar att det är olämpligt att begränsa hastigheten genom åtgärder som fasta hinder, avsmalningar eller skarpa kurvor, eftersom den typen av hinder bidrar till ökad olycks- och skaderisk. Sådana åtgärder är också väldigt impopulära bland cyklister. Just för att de är rädda för att skada sig.

– Vi avråder från att begränsa hastigheten för cyklister, säger Erik Stigell, forskare på Trivector Traffic. De möjligheter som står till buds är antingen dyra att genomföra eller potentiellt farliga och vi ser stora vinster för hälsa och miljö med att underlätta för cyklister.

Mer information

Läs hela rapporten ” Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor- Acceptans, konsekvenser och förutsättningar”.

Läs mer om vårt arbete med cykling, eller kontakta Erik Stigell, 010-456 56 79.