Kollektivtrafikresandet post corona

2021-05-17
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Resandet med Öresundstågstrafiken har under det senaste året, precis som all annan kollektivtrafik, varit starkt präglat av coronapandemin. Om man blickar framåt så finns det ljuspunkter i och med vaccinering, men också stor osäkerhet i hur resandet framöver kommer att utvecklas. Samtidigt innebär också ett ökat resande igen att rekommendationerna att hålla avstånd – om de blir kvar – kan bli problematiska.

Det råder stor osäkerhet om hur kollektivtrafikresandet kommer att återhämta sig efter coronapandemin. Trivector har tillsammans med Öresundståg AB och SJ Öresund AB arbetat med en skattning kring hur resandet i Öresundstågstrafiken kan tänkas utvecklas och återhämta sig på cirka ett års sikt.

Två olika scenarion

I normalfallet bygger resandeprognoser på erfarenhetsvärden. I det läget vi befinner oss i nu under coronapandemin finns inga erfarenhetsvärden att utgå ifrån. Därför har en metod valts som tar sin utgångspunkt i bedömning av scenarion. Två scenarion har tagits fram och utifrån dessa har utvecklingen av resandet under det närmaste året skattats. Scenarierna påverkas framför allt av omvärldsfaktorerna smittläge och vad de övergripande strategierna från myndigheter kommer att innebära framöver.

– Båda scenarierna är tänkta att vara troliga men ett är mer optimistiskt när det gäller effekten på resandet och det andra är mer pessimistiskt, förklarar Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector.

  • Ett optimistiskt scenario innebär att smittspridningen minskar i och med vaccineringen och att restriktionerna med detta lättar efterhand som riskgrupper och äldre får vaccin.
  • Ett pessimistiskt scenario innebär att det trots vaccineringen är för tidigt att slappna av. Restriktioner börjar lätta först när hela befolkningen är vaccinerad under senare delen 2021 och återhämtningen går långsamt.

Öresundstågsnätet delades upp i två delar där resandet kan förväntas utvecklas på olika sätt. Utvecklingen inom det svenska Öresundstågsnätet kan i stora drag förväntas ha en ganska likartad utveckling, medan resandet över Öresundsbron har väsentligt annorlunda förutsättningar. Detta går också att se i de räkningar som genomfördes under 2020.

Återhämtningen av resandet kommer att ta tid

För att få en så välgrundad skattning som möjligt av resandet framöver genomfördes en workshop med bland annat kollektivtrafikplanerare, strateger och marknadsansvariga från Öresundståg AB, SJ och de berörda regionerna. Här skattades vad en trolig utveckling är för olika kundgrupper utifrån de två scenarierna och utifrån deltagarnas yrkeskunskap. Sedan gjordes en sammanvägning för att få en samlad bedömning av resandeutvecklingen.

Resultatet indikerar att resandet inom Sverige bedöms återhämta sig till 70-90 % jämfört med resandenivåerna innan pandemin. Resandet över Öresundsbron bedöms få en mycket trögare återhämtningstakt än övrigt resande med Öresundstågstrafiken.

Sammantaget bedöms återhämtningen av resandet ta tid och även i det optimistiska scenariot är resandet lägre om ett år jämfört med innan pandemin.

diagram, resande, öresundståg, corona

Skattning av resandet inom Sverige med Öresundståg till och med våren 2022. Den övre delen av det blå fältet motsvarar optimistiskt scenario och den nedre delen pessimistiskt.

Mer information

Välkommen att kontakta Mats Améen, 010-456 56 29 eller Niklas Tengheden, 010-456 56 37

Se och lyssna på vårt webbinarium ”Kollektivtrafik post corona – nya vanor och ett nytt erbjudande”
Se och lyssna på vårt webbinarium ”Resvanor under och efter pandemin”
Mer om våra tjänster inom kollektivtrafikområdet