Lyckad samverkan i planering av kollektivtrafik

2021-04-27
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Kundcase
Samverkan

När en ny vision för kollektivtrafikens utveckling i Lund skulle skapas var fokus på hur Lunds kommun, Skånetrafiken och trafikföretagen skulle samarbeta för att göra visionen möjlig. Tack vare visionsarbetet har nu gruppen en metod för ett effektivt och målstyrt samverkansarbete.

en blåsorkester barn

Samverkan. Ett slitet begrepp, men när det kommer till planering av kollektivtrafik är det A och O. Varje inblandad part kan visserligen mycket om sitt område, men den största samhällsnyttan uppstår när de olika drivkrafterna förenas. Samverkan går nämligen ut på att tillsammans uppnå något som den enskilde organisationen inte hade kunnat uppnå på egen hand.

En välfungerande samverkan ger attraktiv kollektivtrafik

Våren 2019 fick Trivector i uppdrag att stötta organisationerna (Lunds kommun, Skånetrafiken och trafikföretagen) att ta fram en ny vision för Lunds kollektivtrafik.

– Tidigt identifierades att grundförutsättningarna för ett framgångsrikt visionsarbete i Lund är; bra samverkan, tydlig ansvarsfördelning, rätt kompetens och god kommunikation, berättar Stephan Bösch, trafikkonsult från Trivector som deltagit i projektet.

Den övergripande visionen för 2030 är att ”kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart Lund” och till detta finns ett antal mätbara mål och indikatorer kopplade.

Visionsarbetet drivs av en samverkanskonstruktion, bestående av presidiet, en styrgrupp och tre arbetsgrupper. Grupperna har sitt syfte, ansvar, representation och mötesfrekvens formulerad och utgörs av representanter från de olika organisationerna. Varje arbetsgrupp har en övergripande arbetsfråga som ska beaktas i alla moment. Den övergripande arbetsfrågansyftar till att säkerställa att samtliga åtgärder som vidtas ska bidra till måluppfyllnad – ökad kollektivtrafik i synergi med ökad andel aktiva transporter.

– När samverkan är välfungerande och målstyrningsarbetet görs gemensamt kan attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik uppnås, säger Stephan.

Så här formuleras vikten av samsyn i visionsarbetet:

”Centralt för visionsarbetet är samsyn kring innebörden av hur ökad hållbarhet kan uppnås. Viktigt att beakta är att ansvaret är delat – att Skånetrafiken och trafikföretagen ska arbeta för att kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar kommun, samtidigt som Lunds kommun ska arbeta för att möjliggöra en hållbar kollektivtrafik.”

I linje med det formulerade arbetssättet pågår just nu arbetet med att tillsammans uppnå målet för Lunds framtida kollektivtrafik.

Tre tips – lyckas med samverkan

  1. Skapa ett positivt samverkansklimat
    Skapa utrymme för en förtroendeskapande dialog där alla hörs och har lika möjlighet att delta. Se till att det finns en förståelse för varandras olika förutsättningar och drivkrafter. Enas om hur samverkan ska gå till.
  1. Forma en tydlig och konkret målsättning
    Definiera vad kollektivtrafiken ska uppnå och hur den ska förhålla sig till övriga trafikslag. Formulera därefter konkreta mål med plan för uppföljning.
  1. Ansvarsfördela och målstyr
    Formulera roller och ansvarsområden. Ta fram rutiner, arbetsmetoder och avtal för det målstyrande arbetet.

Mer information

Behöver din organisation hjälp med samverkan i utvecklingen av stadens kollektivtrafik? Vi har lång erfarenhet av kollektivtrafikplanering och samverkansfrågor kopplat till de frågeställningar och utmaningar som kan uppstå i planeringen. Välkommen att kontakta Stephan Bösch 010- 456 56 29 eller Nina Hvitlock 010-456 56 20 för mer information.

Film från webbinarium: Lyckas med samverkan i planering av attraktiv kollektivtrafik
Attraktiva kollektiva transporter ger ett effektivt resursutnyttjande