Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

2017-06-22
Hållbara transporter
Samhällsplanering
Stadsutveckling

Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic har gjort som ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket. Detta leder till svårigheter att komma överens om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafiken.

– Trafikverkets sätt att planera där trafikprognoser är centrala innebär också att bostadsbyggande i kommunerna försvåras, vilket går emot de direktiv som regeringen lämnat till Trafikverket under våren, säger Anders Roth, mobilitetsansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I studien intervjuades ett femtiotal representanter som arbetar med planering av vägar, stadsutveckling eller bebyggelse för kommuner och Trafikverket. De berättar att det ofta förekommer konflikter mellan Trafikverkets och kommunernas infrastrukturplanering.

Olika utgångspunkter

Medan Trafikverkets prognoser utgår från att trafiken kommer att fortsätta öka och framförallt fokuserar på god framkomlighet, så utgår kommunernas planering från lokala mål om att bromsa, stabilisera eller minska trafikarbetet av miljöskäl, eller för att underlätta förtätning och ny bebyggelse. Det kan handla om att Trafikverket fokuserar på framkomlighet för bil, medan kommunen vill satsa på stadsgator.  Trafikverket lyfter fram att kommunerna behöver bli bättre att följa sina egna mål och som exempel inte bara förtäta i central stadsdelar samtidigt som bildrivande externa köpcentra byggs eller utökas.

– Regeringen behöver ge Trafikverket nya och tydliga direktiv, till exempel att infrastrukturplaneringen tillsammans med kommuner ska utgå från gemensamma trafikmål som är förenliga med den klimatlag som riksdagen antog förra veckan och som innebär att vägtrafikens utsläpp av klimatgaser ska minska med 70 procent fram till 2030, säger Christer Ljungberg, vd på Trivector Traffic.

Vägar för större samsyn

En tänkbar väg för större samsyn som lyfts fram i rapporten är att upprätta så kallade stadstrafikmål med en gemensam målbild om att exempelvis frysa eller minska biltrafiken. Lagstiftningen skulle också kunna förtydligas så att Trafikverket får möjlighet att ta ansvar för åtgärder som minskar efterfrågan på vägtrafik. En ytterligare åtgärd är att utveckla samverkan mellan Trafikverket och kommunerna genom att arbeta med gemensamma avsiktsförklaringar och åtgärdsvalsstudier.

Mer information

Läs rapporten

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Christer Ljungberg, christer.ljungberg@trivector.se, tel. 010-456 56 01