Mopedtaxi – ett bidrag till framtidens hållbara transportsystem?

2020-02-10
Hållbara transporter

För närvarande pågår det relativt stora förändringar inom transportsektorn. Övergripande trender såsom digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet påverkar förutsättningarna för olika transportmyndigheters regelutveckling. I ljuset av detta ser vi i Sverige, och framförallt Stockholm, en framväxt av en ny form av eldrivna mopedtaxifordon.

Podtaxi

Transportstyrelsen ser behov av att se över om taxitrafiklagens nuvarande definition är tillräcklig? Finns det behov av att reglera även dessa nya former av taxifordon i syfte att nå de transportpolitiska målen?

Vi har på uppdrag av Transportstyrelsen genomfört en utredning om mopedtaxins förutsättningar och tagit fram:

  • En internationell kunskapssammanställning.
  • En analys av vilka effekter de nya formerna av taxitrafik har på de transportpolitiska målen.
  • Förslag på lämpliga åtgärder för att hantera nya former av taxifordon.

Samlat grepp om lagstiftning för att styra utvecklingen i rätt riktning

Utredningen pekar på behovet av att arbeta med olika scenarier kring framtidens mopedtaxi och att på ett bättre sätt använda lagstiftningen för att styra mot de transportpolitiska målen. Viktiga fortsatta forskningsinsatser inom detta område handlar om att ta ett samlat grepp om lagstiftningen och regleringen av mikro- och minimobilitet. Detta görs delvis inom en relaterad utredning kring elsparkcyklar. Det behöver dessutom tas ett bredare och samlat grepp inom nya former av mobilitet och olika mobilitetstjänster.

En viktig slutsats från utredningen är att det krävs nya metoder för att utveckla regelverken tillsammans med alla olika aktörer i branschen.

– I framtiden kommer det finnas ett ökat behov av metoder för att utveckla regelverken i samverkan med branschen, menar Christian Dymén, forskare på Trivector Traffic och projektledare för utredningen.

Utvecklingen inom nya mobilitetstjänster går väldigt snabbt och ställer nya krav på innovativ regelutformning och en tätare dialog med nya typer av aktörer. Det blir allt viktigare för lagstiftaren att ha nära dialog med de nya aktörerna i branschen, likväl som samhällsplaneringsaktörer, för att förstå hur lagstiftning ska utformas för att styra mot rätt nyttor.

I omställningen av transportsystemet behöver lagstiftningen hjälpa till att styra utvecklingen i riktning mot de transportpolitiska målen.

Mer information

Läs hela rapporten: Mopedtaxi i framtiden – Kunskapsunderlag för styrning mot de transportpolitiska målen

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Christian Dymén eller Christian Fredricsson.

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Trivector sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?