När och var gör stötdämpande beläggning mest nytta för att mildra cyklisters skador vid cykelolyckor?

2018-11-07
Hållbara transporter
Innovation
Stadsutveckling

Att lägga ut stötdämpande beläggning på cykelvägnätet kan vara ett sätt att minska cyklisters skador vid cykelolyckor. Singelolyckor är den vanligaste formen av olyckor bland cyklister. Dessa sker inte slumpmässigt i hela trafiksystemet utan händer oftare på vissa typer av platser. Under ett antal år har forskning pågått för att få fram stötdämpande beläggningar, och dessa beläggningar börjar nu bli mogna för att testas i trafiksystemet. Troligen kommer dessa beläggningar att vara dyrare än traditionella beläggningar några år framöver, och det gäller därför att välja ut de platser där de gör bäst nytta.

Lämpliga platser för stötdämpande beläggning

På uppdrag av Trafikverket har Trivector tagit fram en metod som hjälper väghållare att hitta de platser de ska prioritera när de lägger ut denna förlåtande cykelbanebeläggning. Vi har kartlagt befintlig kunskap, studerat olyckor, gjort platsanalyser samt tagit fram en preliminär metod som sedan testats på Eskilstuna tätort.

Rätt plats för stötdämpande underlag

Olika kommuner har olika tillgång till data, men för att välja var den förlåtande beläggningen bör placeras är följande uppgifter viktiga underlag:

  1. Hur ser cykelvägnätet ut?
  2. Var går det att byta beläggning
  3. Var finns stora cykelflöden?
  4. Var finns stora fotgängarflöden?
  5. Var finns skarpa kurvor eller backar?
  6. Vilka platser brukar vara olycksdrabbade?

Bättre att förebygga olyckor

Stötdämpande beläggning är en åtgärd som minskar risken för personskada när en olycka uppstår. Ännu bättre är det förstås om olyckor inte uppstår alls. Kommunerna bör därför prioritera åtgärder som förebygger att olyckor alls inträffar, exempelvis

  • Är trafiksituationen tydlig för alla trafikanter? Är gående separerade från cyklister?
  • Är bredden på cykelbanan, vägbanan, gångbanan tillräcklig för de trafikanter som färdas där? Om inte, går det att åtgärda? Går det att göra skarpa kurvor mindre skarpa? Finns det fasta hinder som utgör en risk för trafikanterna, och finns det en plan för att ta bort dem?
  • Finns det brister i underhållet eller i gatudriften som går att åtgärda?

Först när svaret på samtliga dessa frågor är nej bör stötdämpande beläggning övervägas som åtgärd.

 

Mer information

Läs rapporten: Förlåtande beläggning på cykelbanor Var ska den placeras?

Eller kontakta Annika Nilsson, 010-456 56 47 eller Erik Stigell 010-456 56 79.

Läs mer om:
Cykeltrafik
Utformning och visualisering