Ny handbok hjälper den lilla kommunen att höja ambitionsnivån i det småskaliga stadsbyggandet

2020-06-04
Hållbara transporter
Hållbarhet
Samhällsplanering

Region Skåne har tagit fram en handbok för den hållbara småstaden. Handboken innehåller 20 konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå för att öka hållbarheten. Den riktar sig till dig som arbetar med hållbar stadsutveckling i eller för en kommun och de byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprojekten.

Stadssiluett av Krook och Tjäder

Den lilla kommunen i fokus

Åtgärderna kan passa alla kommuner, men har särskilt valts ut med tanke på den lilla kommunen, med de begränsningar i ekonomi och resurser som det innebär. I handboken finns bland annat konkreta åtgärder för stadsrum och stadsliv, hälsa och välbefinnande, resurshushållning, grönska och ekosystemtjänster och klimat- och miljöpåverkan.

– Tanken är att kommunen ska kunna plocka ut de åtgärder de vill se genomförda i ett område och ta med i detaljplaner, markanvisningsavtal, kvalitetspro­gram och i dialogen med byggherrarna. Kanske kan genomförandet av vissa åtgärder som ökar attraktiviteten och hållbarheten i området generera ett lägre markpris? Kanske kan vissa åtgärder vara grundkrav? Berättar vår medarbetare Karin Neergaard som har varit med och tagit fram handboken.

Ett samarbete mellan olika aktörer

Trivector har på uppdrag av Region Skåne fått förtroende att ta fram handboken för den hållbara småstaden.  Den har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Idén till handboken kom med anledning av att Bjuvs kommun står inför en omvandling av ett stort område till bostäder och önskade stöd i vilka krav en mindre kommun skulle kunna ställa. Trivector har genomfört arbetet tillsammans med Krook & Tjäder, med bidrag från Kjell-Åke Holmgren Konsult AB avseende kostnadsexempel.

Handboken släpps den 4 juni på Region Skånes webbplats. Samma dag presenteras rapporten på ett seminarium som Samordning för bostadsbyggande håller inom Nätverket för nya stadsdelar. Nytt presentationstillfälle kommer troligtvis i höst.

Mer information

Ta del av handboken ”Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter”

För mer information, kontakta Karin Neergaard: karin.neergard@trivector.se eller 010-456 56 16