Ökad bilpoolsanvändning med hjälp av nudging

2022-06-22
Hållbara transporter
Beteende
mobilitetstjänster

Mobilitetstjänster, såsom bilpool och cykelpool, placerade i nära anslutning till användarnas bostad har potential att skapa attraktiva alternativ till egen bil. En erfarenhet från tidigare genomförda insatser är dock att det krävs både tid och uthållighet för att uppnå den fulla potentialen till beteendeförändring bland användarna av de mobilitetsåtgärder som erbjuds.

– I projektet ”NuMo – nudging för mobilitet” undersöker vi om nudging kan vara ett sätt att öka användandet av fastighetsnära mobilitetstjänster. Genom att utveckla målgruppsanpassade nudginginsatser blir det enklare för boende att använda dessa tjänster. I det här projektet har vi fokuserat på användandet av bilpool, berättar Caroline Mattsson, projektledare på Trivector Traffic.

Identifiering av beteendeinsikter

Genom att fördjupa kunskaperna kring vad olika grupper av människor efterfrågar, vilka normer och värderingar som styr olika gruppers beteende, kan mobilitetstjänster och hur de förmedlas målgruppsanpassas. Detta stärker träffsäkerheten och effekten av delade mobilitetstjänster vid fastigheten.

Projektet utgår från intervjuer med 13 boende i ett antal bostadsrättsföreningar som idag har tillgång till bilpool. Intervjupersonerna har olika ålder, familjesituation och sysselsättning. Målgruppens motiv till att använda eller inte använda bilpool undersöktes i intervjustudien. En workshop genomfördes därefter med projektdeltagare från Trivector Traffic och Riksbyggen för att utifrån intervjuresultaten identifiera beteendeinsikter hos de boende. Resultaten användes som underlag för att diskutera lämpliga nudgingmetoder att utveckla vidare.

Informationsbrist gör tröskeln högre

– Intervjustudien och beteendeinsikterna från workshopen visar tydligt att många av de boende är intresserade av att testa bilpool, men att flera upplever en brist på lättillgänglig information. Bilpoolen finns inte med i de boendes medvetande när valet av färdmedel görs, förklarar Caroline Mattsson.

I projektet har fastighetsägarna fått fördjupad kunskap inom nudging för att förstå hur metoden kan användas för att få fler boende att nyttja mobilitetstjänster i högre utsträckning.

Sex olika nudgar ska testas vidare

Totalt har sex nudgar utformats som i steg två kan testas i olika kombinationer:

  • Allmän information om bilpool – rama in information som förenklar och gör det hållbara resandet mer attraktivt
  • Information om hur bilpool fungerar – visa vägen till bilpoolen
  • Berättelser från användare – skapa en social norm genom positiva berättelser från användare
  • Årligt mobilitetsevent – skapa ett socialt sammanhang med prova-på-aktivitet
  • Super user/ambassadör – öka ägandeskapet och visa vägen genom en expertanvändare
  • Återkoppling till de boende – berätta om användning och vilka effekter det har gett

Projektet finansieras av Vinnova genom utlysningen ”förändrade resvanor steg 1” och genomförts i samverkan med Riksbyggen.

Från och med september 2022 och två år framåt har vi fått finansiering av Vinnova genom utlysningen ”förändrade resvanor steg 2”. Då ska vi testa nudgarna i fyra bostadsrättsföreningar och sedan utvärdera effekterna. Den här omgången genomförs i samarbete med Riksbyggen och Our Green Car.

Mer om nudging och mobilitetstjänster

Vill du få mer kunskap om Beteendeförändring med Mobility Management och nudging? Läs mer om  kurstillfälle 4 & 6 oktober!

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta projektledare Caroline Mattsson, caroline.mattsson@trivector.se, 010-456 56 43.