Populärt bygga intill spårväg och stationer

2022-03-01
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Spårburen kollektivtrafik har en alldeles särskild effekt på omgivningen som busstrafik inte har. Spårtrafik leder till ett ökat resande och ett starkt ökat intresse från investerare att bygga kring hållplatser och stationer. En ny rapport visar vad spårfaktorn beror på, vilka effekter den kan få och hur stora effekterna blir.

Spårvägen Lund Brunnshög

Studien har, genom litteraturstudier och egna utvärderingar, försökt ge svar på vilken effekt spårtrafiken har för resandeutvecklingen. Studien har behandlat både järnväg och spårväg. Jämförelser har gjorts när samma sträcka trafikeras med busstrafik, när ”allting annat är samma”, det vill säga den direkta spårfaktorn. Generellt är detta svårt att mäta då spårtrafik ofta leder till ökad kapacitet och många andra investeringar längs spåren, som därmed kan sägas innebära en indirekt spårfaktor. Den direkta spårfaktorn beräknas ge 0-30 procent högre resande.

Hur mycket resandet ökar varierar kraftigt mellan de studerande fallen. Genomsnittet är cirka 10 procent resandeökning några år efter att spårtrafiken startat. Den långsiktiga resandeeffekten är svårare att mäta. I två av tre studerande fall syns en tydlig spåreffekt. I det tredje fallet är den inte alls är lika tydlig. Den indirekta spårfaktorn kan vara både större och mindre än den direkta, men varierar stort från fall till fall.

Ökat bostadsbyggande

Mer påtagligt är sambandet mellan spårtrafik och ökat bostadsbyggande vilket troligen beror på en kombination av kommunens planer och efterfrågan på marknaden. I några av de studerade fallen har satsningar på spårtrafik lett till kraftigt ökade fastighetsvärden och i något fall har spårvägssatsningen varit avgörande för att investerare ska våga satsa på fastighetsutveckling i ett område.

Positivt signalvärde

En satsning på spårburen kollektivtrafik ger ett mycket positivt signalvärde till befolkningen i närområdet, visar studien. Ofta tolkas satsningen som ett tecken på att området är värt att satsa på. Studien kan dock inte visa på att tillgängligheten i närområdet ökar med spårtrafik. Spårtrafiksatsningar kan leda till ökad trygghet, men också till ökade barriäreffekter och gentrifiering.

-Det är viktigt att vara medveten om de negativa effekter som kan uppstå. Då kan man se till att bemöta dessa och hitta vägar som gör att de inte uppstår, säger Mats Améen, Trivector Traffic, kvalitetsansvarig för studien.

Trivector Traffic har på uppdrag av Trafikkontoret Göteborg studerat vad som hänt i olika städer och samhällen närsatsningar har skett på spårburen trafik. Studien har tittat på resandeutveckling, byggande, fastighetspriser och hur spårtrafiken påverkar sociala faktorer. Främst har skandinaviska exempel studerats.

Mer information

Läs hela rapporten Olika perspektiv på spårfaktorn. Läs också om våra tjänster inom kollektivtrafik i städer.

Kontakta Mats Améen, kvalitetsansvarig för studien, 010-456 56 29.