Samverkan för ett hållbart transportsystem – Vem äger berättelsen om framtiden?

2018-09-27
Hållbara transporter

Årets upplaga av Grandseminariet ägde rum i Lund den 25 september och temat i år var samverkan. Med utgångspunkt i aktuell forskning, praktik och konkreta exempel diskuterades under dagen olika aspekter av samverkan i transportsystemet. Dagen präglades av interaktivitet med publiken, mentometerknappar och panelsamtal. Kunde du inte delta? Nu kan du ta del av årets presentationer.

Lunch på Grand Hotel i Lund

Vår praktikant David Lindh har skrivit ett referat om dagen:

Grandseminariet inleddes med att Christer Ljungberg VD på Trivector pratade kring flera av de förändringar samhället står inför just nu. Idag präglar människors fragmenterade uppfattningar olika aktörer, vilket kan göra det svårt att hitta en gemensam grundsyn. För att hitta en väg framåt och för att samtidigt kunna möta globala ödesfrågor som exempelvis klimatfrågan kommer mer samverkan vara nödvändig för flera aktörer.

Carl-Johan Engström professor emeritus från KTH höll ett föredrag om samverkan i byggprocesser.  Idag är flera av dessa ofta präglade stuprörstänkande vilket uppmuntrar en ”funktionell dumhet” i arbets- och beslutsprocessen. För att bryta sektorstänkandet ska parterna i samverkan inte vara rädda för målkonflikter som kan uppstå, utan istället se att det är en viktig del i att förstå den andre partens perspektiv.

Hanna Wennberg från Trivector och Åse Dannestam från Eslövs kommun presenterade erfarenheter kring projektet School Mobility Labs och den samverkan som skedde i Eslövs kommun kring arbetet med barns transport till och från skolan. Genom workshops och arbetet med att lyfta engagemanget i frågan hos föräldrar och personal uppkom en rad intressanta resultat.

Martin Hedberg som är meterolog berättade för oss om hur akuta klimatförändringarna är och vad de viktigaste åtgärderna som behöver göras just nu är. Med starkt engagemang beskrev han den förändring av tankesätt som behöver göras, och drog en intressant parallell till arbetet med att genomföra månlandningen.

I samband med föredraget Narrating Climate Futures berättade forskarna Johannes Stripple, Roger Hildingsson och Alexandra Nikoleris från Lunds universitet om sitt forskningsprojekt som handlar just om de berättelser som skapas kring klimatförändringen och betydelsen av att det finns flera olika berättelser i arbetet med klimatfrågan.

I en workshop som gick under namnet Crowd-sourcing narrative delades publiken in i grupper som skulle diskutera fram en berättelse med klimatförändringar som narrativ till förändrade beteendemönster, bidrog till intresse och delaktighet hos publiken som fick uppleva att jobba med samverkan på ett konkret vis.

Björn Wendle från Trivector berättade om kombinerade mobilitetslösningar och det samverkansprojekt i arbetet med tjänsten EC2B som snart kommer användas i bostadsområdet Viva i Göteborg. Björn lyfte fram intressanta exempel på samverkan som varit betydelsefull i detta projekt och de marknadsmässiga möjligheter som finns om arbetet lyckas uppnås.

Tack till alla som deltog! Vi se fram emot nästa års Grandseminarium!

Årets program>>

Ta del av alla presentationerna här:

Välkommen & introduktion

Samverkan i samhällsbyggnadsprocesser

Mobility labs, infra labs, living labs – om samskapande för mer hållbar mobilitet 

Future search workshop – en effektiv samverkansform

Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden

Så akuta är klimatförändringarna (fråga oss om du vill ta del av presentationen)

Narrating climate futures – att berätta om den fossilfria framtiden

Så jobbar kommunerna (inte) med innovationssamverkan i transportsystemet

Transport som tjänst – ett ekosystem byggt på samverkan

Fifty shades of Samverkan