School Mobility Labs – för mer hållbar mobilitet till skolan

2018-09-18
Hållbara transporter
Beteende
Hållbarhet
Samhällsplanering
Social hållbarhet
Trivector

Hur ger vi barn möjlighet att på egen hand ta sig till skola och fritidsaktiviteter? Bilskjutsandet grundas i värderingar och normer som är svåra att påverka med traditionella tillvägagångssätt. Det finns ett behov av utvecklade dialogmetoder för att hitta och genomföra innovativa lösningar för mer hållbar mobilitet.

lekplats

En utgångspunkt för utvecklingen av dialogmetoder är kunskap om samskapande och urbana labb. Urbana labb (living labs, mobility labs etc.) har sina teoretiska rötter i forskningsfältet Transition Management utifrån behovet av samskapande för en lärandeprocess som leder till nya innovationer och på sikt förändrade normer och handlingar. Den primära drivkraften är klimatomställning och mer hållbar utveckling.

Urbana labb karakteriseras av att de utgår från ett geografiskt område – en region, stad, stadsdel, kvarter, gata etc. De har också en tydlig experimenterande karaktär och involverar användare i innovations- och lärandeprocesser genom samskapande av kunskap och idéer.

Gemensamma lösningar och förutsättningar får fler att gå och cykla till skolan i Eslöv

I ett forskningsprojekt har vi, tillsammans med Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB genomfört en samskapandeprocess i form av School Mobility Labs för att med föräldrar och barn hitta lösningar som ger förutsättning för att fler går och cyklar till skolan. I samskapandeprocessen är det deltagarna som tillsammans formulerar lösningarna. Samtidigt deltar experter för att tillföra tillförlitlig och relevant information till nulägesbeskrivningar, alternativ och analys. Processen stärker demokratin och möjliggör att olika gruppers röster och acceptans förs fram på ett systematiskt sätt. Det är viktigt för att nå socialt hållbara transportlösningar, som också implementeras och används.

Den samskapandeprocess som testades i projektet visade sig vara ett bra sätt att tillsammans med föräldrar, barn, forskare och kommun identifiera lösningar som skapar förutsättning för att fler går och cyklar till skolan. Avgörande för relevansen av de lösningar som processen resulterar i, är att relevanta användare och aktörer involveras. Utmaningen ligger framöver i att fortsätta med genomförandet av den åtgärdsplan som togs fram. Vi kan i det sammanhanget konstatera att det är viktigt att ha en tydlig ledare och ägare av samskapandeprocessen, vilket inte minst är avgörande för hur väl urbana labb bidrar till verklig förändring mot mer hållbar mobilitet.

  • God potential för mer hållbart och fysiskt aktivt resande: 41 % av eleverna på Sallerupsskolan i Eslöv bor inom 1 km från skolan. Av dem tar sig 25 % till skolan med bil.
  • Barns möjlighet till självständig mobilitet är också en jämställdhetsfråga: 62 % av lämningarna görs av kvinnor – och 68 % av hämtningarna.

Forskningsprojektet avslutades i september 2018.
Läs rapporten: School Mobility Labs: Samskapandeprocess för mer hållbart resande till skolan

Finansiär är Region Skåne genom utlysningen ”Normkreativ innovation” inom ramen för Jämställd regional tillväxt.

Mer information

Läs mer om forskningsprojektet School Mobility Labs eller kontakta Hanna Wennberg, hanna.wennberg@trivector.se, 010-456 56 08 eller Nina Hvitlock, nina.hvitlock@trivector.se, 010-456 56 20