Storskalig elektrifiering av transporter i Stockholm – går det?

2019-05-13
Hållbara transporter
Klimat
Stadsutveckling

Stockholms stad har som långsiktigt klimatmål att staden ska vara fossilbränslefri till 2040. En viktig del för att nå målet är elektrifiering av fordonsflottan, som inkluderar samtliga transportslag: bilar, bussar, taxi, bilpool, fartyg, etcetera. Men det finns fysiska och tekniska begränsningar gällande hur mycket el som kan produceras och levereras till fordonen – är det ens möjligt att åstadkomma den önskvärda storskaliga elektrifiering som krävs för att nå klimatmålen?

Trivector har gjort en utredning åt Stockholms stad om vilka konsekvenser en storskalig elektrifiering av fordonsflottan väntas få och hur staden kan agera för att främja en ökad elektrifiering. Fokus var på de tekniska och fysiska aspekterna av elektrifieringen.

Kapacitetsbrister kan uppstå lokalt

Det råder idag delade meningar om en storskalig elektrifiering av fordonsflottan kan leda till brist på elektricitet. De flesta experter verkar dock inte se det totala behovet som ett problem. Transportsektorns framtida behov bedöms vara små i förhållande till andra sektorers, samtidigt som utvecklingen i andra sektorer leder till stora energibesparingar. Däremot kan kapacitetsbrister uppstå lokalt. Resultaten visar att kapacitetsbrist i Stockholms elnät främst återfinns på stamnäts-och regionnätsnivå. På den lokala nivån, i Stockholms urbana miljöer, är det en stor utmaning att hitta fysisk plats för nätförstärkande infrastruktur. Andra utmaningar är bristen på arbetskraft och möjligheten att stänga av för trafik vid byggarbeten.

”Det saknas förståelse för hur storskalig elektrifiering av transportsektorn kan påverka elnätet i framtiden. Transporter kommer att bli en del av energisystemet på ett sätt som det inte är idag, och detta medför utmaningar för både transport- och energisektorer” säger Anna Clark, projektledare för utredningen. Det behövs en proaktiv strategisk planering där elnätsbolagen tar hänsyn till det energibehov som kan uppstå med en storskalig elektrifiering. Det behövs också en gemensam förståelse för vilka elfordon som kan bli vanliga och vilka laddbehov de har. Utöver detta finns det en stor utmaning i att framtidens mobilitetsmönster sannolikt kommer att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut idag.

Utmaning hitta lämpliga laddplatser

En viktig uppgift för staden är att hitta lämpliga platser i stadsmiljön för nya nätstationer när så krävs för förstärkning av elnätet. Plats i det offentliga rummet är starkt begränsat idag och det är viktigt att elnätsförstärkningar kommer med tidigt i planeringsprocessen. Enligt flera prognoser kommer de flesta laddplatser att finnas i anslutning till bostaden även i framtiden. Publika laddplatser fungerar som ett komplement till hemmaladdning och i dagsläget fyller publika laddplatser i gatumiljö också en funktion genom att synliggöra och marknadsföra elbilen. På sikt kan fördelningen av publika laddplatser behöva revideras.

Staden måste stödja elnätsägarna

Gaturummet, särskilt i de tätare delarna av staden, bör i stor utsträckning användas till kapacitetsstarka färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Viktiga laddplatser kan då bli parkeringshus för personbilar, kollektivtrafiknoder, taxinoder och större infrastrukturplatser inklusive hamnar. Användning av det offentliga rummet, som staden förvaltar, handlar om prioriteringar mellan olika intressenten, där infrastruktur för att främja elektrifiering av transportsystemet är en pusselbit som ska passa in i helheten. Staden har här en roll att stödja elnätsägare med att identifiera lämpliga platser och lösningar för att integrera ny infrastruktur i stadsmiljön. Samverkan mellan kommuner, regioner och elnätsbolag är ett viktigt nästa steg, frågan är dock: vem tar taktpinnen?

Mer information

Läs mer om fossilfri fordonsflotta eller kontakta Freddy Larsson, 010-456 56 38