Tågresandet under rusningstid har spridits ut över längre tid

2019-06-14
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Andelen resenärer som åker i den skånska tågtrafiken under maxtimmen (peaktid) har minskat de senaste 20 åren. På såväl morgonen som eftermiddagen har resandet i maxtimmen minskat med c:a 2 procentenheter och är idag 11 procent respektive 12 procent av dygnsresandet. Däremot har inte det sammanlagda resandet under rusningstrafik minskat. Rusningstrafiken definieras här som måndag-fredag kl 5-9 och 13-19.

graf tågresandet under rusningstid

Studien visar att det skett en omfördelning från maxtimmen till timmarna före och efter peaken. Ett annat intressant resultat är att medan morgonpeaken ligger kvar i samma tidsläge så infaller eftermiddagspeaken numer något tidigare.

Det bör observeras att under den studerade tidsperioden har det totala tågresandet mer än fördubblats. Det innebär att resandet i maxtimmen ökat i absoluta tal, även om andelen av resandet som sker i maxtimmen har minskat.

Resultaten har kommit fram i ett examensarbete, som Sophie Gunsjö gjort i Väg- och Vatten på Lunds Tekniska Högskola. Trivector har kommit med idén till examensarbetet och bistått med handledning.

fileadmin/user_upload/Traffic/Bilder/Morgon.jpg

fileadmin/user_upload/Traffic/Bilder/Eftermiddag.jpg

Klicka för större bilder. Diagrammen visar hur andelen av dygnsresandet som sker i maxtimmen morgon och eftermiddag har förändrats under 2000-talet. Illustrationer: Sophie Gunsjö.

Mer information

För mer information se examensarbetet

Förändringar av resandet i rusningstrafiken – En studie av förändringen i andelen resande över tiden i rusningstrafik i Skånes regionala tågtrafik

eller kontakta Mats Améen, 010-456 56 29 eller Johan Kerttu, 010-456 56 18.