Undersöker glappet mellan nationella mål och lokala beslut

2018-06-26
Hållbara transporter
Samhällsplanering

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång, eller får mindre betydelse i konkurrensen med andra mål. Trivector ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Glasfasad på Kristallen Lunds kommun

Svensk transportpolitik ska ge en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska samtidigt minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Om det ska vara möjligt behövs förändringar i både teknik, beteenden och planeringsprocesser.

Tidigare forskning har visat på ett glapp mellan nationella klimat- och miljömål för transporter och lokala beslut i regioner och kommuner. Trots att klimatmålen betonats alltmer under senare år går de faktiska besluten om investeringar i långsiktiga handlingsplaner ibland i motsatt riktning.

– Vi tror att det vore bra om transportplaneringen fungerade som en stafett. De övergripande målen för klimat och miljö kan ses som själva stafettpinnen som följer med hela vägen och styr besluten på de olika nivåerna, säger Hanna Wennberg, forskare på Trivector Traffic.

Projektet, som går vid namnet Stafetten, finansieras av Naturvårdsverket och pågår till 2020.

Mer information

Läs mer om projektet Stafetten
Kontakta Hanna Wennberg, Trivector, 010-456 56 08.

Läs mer om:
Planera hållbart och klimatsmart.
Samhällsplanering för hållbara färdmedel