Utbyggd kollektivtrafik kan ge MittNorden ett uppsving

2018-02-01
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Samhällsplanering

En nyligen genomförd utredning visar att det är fullt möjligt att skapa snabb och attraktiv kollektivtrafik som främjar utvecklingen längs Mittstråket, dvs på sträckan Sundsvall- Östersund- Trondheim. Genomförs de föreslagna förbättringarna kommer det vara möjligt att på en timme resa mellan de större orterna Sundsvall- Ånge- Östersund och Åre till år 2040.

kollektivtrafik i Mittnorden

Stora samhällsekonomiska vinster

De samhällsekonomiska effekterna av den regionförstoring som uppstår med kortare restider är mycket stora, eftersom tillväxttakten blir högre när regionstorleken ökar. Värdet av regionförstoringen beräknas vara många gånger större än det ökade skattebidraget för att utveckla trafiken. En utbyggd kollektivtrafik bidrar dessutom till bättre social hållbarhet samt ger positiva effekter för miljö, trafiksäkerhet och folkhälsa

Trivector har på uppdrag av projekt Mittstråket, Länsstyrelsen i Västernorrland, undersökt möjligheten för att uppnå kortare restider och ökat kollektivt resande i stråket.

Föreslår takttrafik och varannantimmestrafik

Det presenterade förslaget innebär tåg i varannantimmestrafik samt förtätning till timmestrafik i högtrafiktid. Utredningen föreslår dessutom ett upplägg med så kallad takttrafik med knutpunkter, där tåg och bussar möts vid fasta minuttal.

Huvuddelen av resorna längs stråket görs till-, från eller mellan mindre orter. Direkttåg som inte stannar på dessa stationer rekommenderas därför inte. Några orter skulle kunna vara intressanta för nya järnvägsstationer, samtidigt som några existerande stationer eventuellt kan läggas ner. Här behövs dock fortsatta diskussioner, bland annat med turismnäringen.

Färre men tydligare busslinjer

Busstrafiken längs Mittstråket är idag svåröverskådlig med ett mycket stort antal linjer. Utredningen föreslår färre men tydligare linjer med tätare turer, speciellt i förortstrafiken kring Sundsvall och Östersund. För att nå de högt uppsatta målen och för att öka andelen som reser kollektivt måste tåg- och busstrafiken samordnas. För att det ska kunna genomföras fullt ut behöver det dessutom vara samma taxa (biljettpriser) på tåg och bussar.

 

Mer information

Fler resenärer med takttidtabeller och knutpunktstrafik (White paper)

Kollektivtrafik med hög kapacitet utvecklar samhället

Du är också välkommen att kontakta Mats Améen eller Johan Kerttu som arbetat med utredningen.