Förstå framtiden först

Buller Väg

Beräkna buller från väg med Buller Väg II

Buller från väg

Buller Väg är ett Windowsbaserat program för beräkning av vägbuller. Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället för mätningar.

Bygger på samnordisk modell

Programmet bygger på den samnordiska beräkningsmodell som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder. Programmet innehåller den senaste justeringen av modellen, revidering 1996.

Programmet är givetvis fullt kompatibelt med Windows 10, 8, 7, Vista och XP, och passar för både 32 och 64 bit.

Upp till tjugo delsträckor

Med Buller Väg II, som är ett Windowsprogram, kan du räkna med upp till tjugo delsträckor som påverkar en mottagare på en och samma gång. Programmet räknar ut både ekvivalentnivån och maxnivån. För maxnivån finns möjlighet att räkna ut den maximala ljudnivå som högst fem fordon överskrider per natt eller mest belastad timme per dag/kväll. Programmet kan iterativt beräkna vilket avstånd eller vilken höjd som krävs på bullerskärmen för att klara ett önskat bullervärde.

Programmet är mycket lättanvänt – behärskar du teorin bakom modellen så är du igång direkt.
Buller Väg används idag i hela Sverige av såväl kommunala förvaltningar som av Trafikverket och konsultfirmor. Aktuell version av programmet är Buller Väg II, version 1.3.1.

Mer information

Ladda ner vårt produktblad om Buller Väg II eller kontakta någon av våra bullerexperter


Pris och villkor

Grundlicens *Extralicenser * **
Fullversion
Buller Väg II 1.315 0009 000
Uppgradering:
Buller Väg II 1.3 från Buller Väg 8.x11 0006 600

*  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
**  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.

Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

Om serviceavtalet

I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 1 500 kr/år och användare för Buller Väg. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

Snabbstartshäfte

Snabbstartshäfte för Buller Väg II

Ladda ner Buller Väg

Om programversion 1.3.1

I programversion 1.3.1 har vi gjort en rättning i beräkning av maximal ljudnivå för beräkningsfallet då hastigheten är högst 30 km/h, inga tunga fordon finns och de lätta fordonen är färre än 10 per natt eller mest belastad timme. Detta efter att vi i version 1.3.0 upptäckt att de beräknade maximala ljudnivåerna nattetid/mest belastad timme vid dessa beräkningsfall blev för höga. Vi har också passat på att i denna nya programversion i hjälptexten under ”innenivåer” ge exempel på vilka Rw,tr-värden man kan anta vid olika typer av fönster, ventiler och fasadkonstruktioner.

Om programversion 1.3.0

I programversion 1.3.0 har vi utifrån Boverkets rekommendationer (Boverket, Bullerskydd i bostäder och lokaler, Handbok november 2008) gjort en förändring i beräkningen av maximal ljudnivå vid färre än 10 passager av fordon per natt (eller per timme dag/kväll). Ändringen innebär att vid färre än 10 passager under den studerade tidsperioden beräknas den maximala ljudnivån nu som den aritmetisk medelmaxnivå man får ur formel 2.27 och 2.28 i Road traffic noise 1996, del 2 för den mest bullrande fordonstypen. Detta för att inte överskatta den maximala ljudnivån vid väldigt få passager av fordon.

I tidigare version fanns också en felaktig vägkorrektion vid vissa trafikförutsättningar för beläggning 31, Cementbetong, slipad (slipning ej sliten). Detta är nu rättat i version 1.3.0. Korrektionen har vid vissa trafikförhållanden (för beläggningstyp 31) gett ett påslag på ljudnivån jämfört med referensbeläggningen istället för ett avdrag, vilket inneburit att beräknade värden då blivit för höga. 

Beställ Buller Väg

Beställ här!

Kurs i Buller Väg

Gå gärna en kurs och lär dig mer om programmet Buller Väg.

Frågor om programmet?

Har du frågor om Buller Väg? Läs först i vår FAQ.