ITS och cyklister, fotgängare och mikromobilitet

  ITS och cyklister, fotgängare och mikromobilitet (CFM)

  Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Många av våra trafiksystem innehåller redan mycket informationstekniska lösningar, och utvecklingen går snabbt framåt.

  Fokus på persontransporter

  Inom området ITS och CFM är det fokus på persontransporter. Tidigare har detta område kallats för ”oskyddade trafikanter”, men namnet ger intryck av att det enbart handlar om trafiksäkerhet. ITS-lösningar kan klassificeras under tre delar: före resan, under resan, och efter resan. En kort uppdatering av det som händer i Sverige inom dessa områden finns nedan.

  ITS-lösningar före resan

  ITS-lösningar före resan handlar om planering av resan för individen som:

  • cyklar
  • går
  • åker med mikromobilitet (ex elskoter, lånecykel)

  Eftersom nästan alla kollektivtrafikresor startar och slutar med en resa med cykel, gång eller mikromobilitet (CFM), är det viktigt att dessa beaktas, för att underlätta multimodalt resande och MaaS- lösningar. Några exempel av nya projekt inom detta område inkluderar:

  • potentialstudier för cykling i Skåne, Stockholm och Västra Götalandsregion
  • nya mikromobilitetstjänster med elskotrar som sköter betalning och bokning helt elektroniskt via appar (Voi, Lime, Tier). Även nya flytande lånecykelsystem har tillkommit.

  ITS-lösningar under resan

  ITS under resan handlar om lösningar som gör det bekvämt, säkert och tryggt att transportera sig under resan – här inkluderas trafiksäkerhetslösningar.

  Exempel på svenska projekt inom detta område inkluderar:

  • uppkoppling av Hövding (airbag för cyklister);
  • uppkopplade cyklar – (Trivector – Skyltfonden). Resultatet var att stor potential finns för uppkopplade cyklister men det måste utredas vidare. Framförallt måste behovet utredas då cyklister ser frihet, enkelhet och smidighet som viktiga faktorer och inte kommer anamma uppkopplingen fullt ut om inte behovet är tydligt fastsatt;
  • passiv detektering av cyklister och fotgängare – nya lösningar med wifi, bluetooth, kameror såsom Bumbee Labs, Viscando, etc;
  • nya projekt inom FFI (Vinnova) gällande cyklisters trafiksäkerhet;
  • förlåtande cykelbana (Trivector – Skyltfonden);
  • smarta Offentliga Miljöer (SOM II) där cyklister fick trycka till när de kände sig otrygga i staden, resultatet gick att se på kartor med hjälp av GPS-data.

  ITS-lösningar efter resan

  Efter resan handlar ITS-lösningar om att ge feedback om resan för att förbättra upplevelse, trafiksäkerhet & trygghet. Exempel på nya projekt med iT-lösningar efter resan inkluderar:

  • nya datainsamlingstekniker t ex med appen TravelVu i Bikedata project (Göteborg – Trafikverket) och Smarta Offentliga Miljöer (Lund Vinnova).
  • nya metoder för cykelmätning kan göras med hjälp av ny teknik. (Trafikanalys)
  • data från lånecykelsystem samt elskotrar. Tillämpning / användning av dessa data har inte använts, men kommer troligen framöver.

  Trivector är ordförande för ITS och CFM

  Sedan mars 2019 innehar Trivector ordförandeskapet för ITS och cyklister, fotgängare och mikromobilitet (CFM), ett av sju prioriterade områden inom Sveriges nationella handlingsplan för ITS. Området fokuserar på att lyfta CFM:s perspektiv kopplat till ITS i transportsystemet. Slutmålet är att öka andelen resor som sker med gång, cykel och mikromobilitet. Den nationella handlingsplanen för ITS är ett regeringsuppdrag som härleds tillbaka till ett EU-direktiv. Trafikverket har den samordnande rollen för handlingsplanen. Ansvarig för Trivectors ordförandeskap är Sara Boije af Gennäs och Anna-Klara Ahlmer på Trivector Traffic.