Förstå framtiden först

Mobility Management

Mobility management påverkar resan innan den har börjat

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

fotgängare och cyklist

För att fortsätta driva på arbetet för en omställning av transporterna räcker inte infrastruktur, utan den måste kompletteras med åtgärder som påverkar resebeteende och val av färdsätt. Mobility management, MM, är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning. Mobility management handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt eliminera behovet av ny infrastruktur.

Ingrediens i planering för ett hållbart samhälle

Mobility management kan ingå i en mängd olika uppdrag och områden:

  • När du tar fram en MaTs /trafikstrategi
  • När du planerar för nyexploatering eller ombyggnad av befintliga fastigheter
  • När du genomför en resvane- eller attitydundersökning som underlag till MM-åtgärder.
  • I gröna resplaner / mobilitetsplaner för företag i din kommun
  • I åtgärdsvalsstudier.

Vi hjälper gärna till som stöd i ert arbete inklusive processutvärderingar av ditt arbete med mobility management och effektutvärderingar av projekt med hjälp av SUMO.

Vi kan mobility management

Vi har arbetat med mobility management i över 15 år. Vi var med och utvecklade konceptet i Europa och Sverige, bland annat genom EU-projekten MAX och SEEMORE. Erfarenheten använder vi nu till att hjälpa kommuner och regioner att lägga upp, och förbättra sitt MM-arbete genom processtöd, handlingsplaner, kommunikationsstrategier, etc.

Läs mer

Se film

Nätverk för kommuner som arbetar med Mobility Management

Kommuner som är medlemmar i nätverket MMMiS

Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen – MMMiS kallat.

Nätverket, som startade som ett program inom Energimyndighetens Uthållig kommun, har sedan starten haft som syfte att utveckla hur mobility management används inom stadsplanering. Det har blivit en mötesplats och plattform där deltagande kommuner kan utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och utmaningar och samla argument för att fortsätta sitt arbete.

Konkret har nätverket, förutom ökad förståelse, bidragit till att förnya kommunernas parkeringsriktlinjer genom införandet av flexibla parkeringsnormer och lett till ökat samarbete mellan trafik- och planavdelningar. Samarbetet har drivit på ett paradigmskifte i Sverige inom stadsplanering där mobility management och hållbart resande har tagit en större roll än tidigare.

MMMiS-deltagarna träffas tre gånger per år för nätverksträffar med inbjudna föreläsare och diskussioner kring ett specifikt tema, bl.a. bilpool, flexibla parkeringstal, utvärdering av planer. Däremellan sköts kontakten via webbdiskussioner och webbinarier. Studiebesök har också genomförts. 

I nätverket deltar 15 kommuner från Lund i söder till Umeå i norr. 

Lärdomar från de första tre åren finns samlade i slutrapporten och i skriften Möjligheter med Mobility Management.

För att fler kommuner ska kunna vara med startar vi nu upp ett nytt MMMiS-nätverk med en ny grupp kommuner. Första träffen planeras till oktober 2018. Vill du och din kommun vara med? Vi har några platser kvar och anmäl i så fall ditt intresse snarast till någon av kontaktpersonerna nedan.

Vill du veta mer om MMMiS, kontakta: Caroline Mattsson, Rasmus Sundberg, Björn Wendle

Kontakta oss