Förstå framtiden först

Klimatsmart planering

Planera hållbart och klimatsmart

Det är ofta i de tidiga skedena vår kunskap gör mest nytta. Vi kan trafikstrukturer och har samtidigt stor förståelse för miljö- och bullerfrågor – viktiga ingredienser för att skapa en hållbar och attraktiv miljö att leva och verka i.

Klimatsmart planering med trådbuss i Stavanger

Tjänster vi erbjuder inom hållbar och klimatsmart planering

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Utbyggnadsförslag i tidiga översiktliga planeringsskeden såsom översiktsplan och regional plan och analysera effekten av dem på klimat och trafik, men även med avseende på social hållbarhet.
  • Förslag/program för hur en ny eller befintlig stadsdel kan planeras hållbart eller bli mer hållbar trafikmässigt – till exempel som stöd i certifieringen av hållbara stadsdelar (HCS)
  • Trafikkonsekvensbeskrivningar (TKB) i samband med en fördjupad översiktsplan.
  • Lokaliseringsutredningar – bästa läget för en viss verksamhet
  • Förslag på hur din kommun kan bli bättre på hållbara transporter och därmed nå klimatmål, färdmedelsmål, bullermål etcetera och benchmarka med andra kommuner.
  • Analysera åtgärder som kan minska klimatutsläpp och energianvändning i hela transportsystemet.

Läs mer

Inspirationsskrifter och rapporter vi varit med att ta fram:

City LabAction Guide, Vi har varit med i framtagandet av hållbarhetskriterierna. 

Stadsmiljöavtalsuppdraget, Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer

Planera klimatsmart

Hållbart resande i praktiken

Maxlupo

Produktblad EcoMobility SHIFT

Kommunrankningen SHIFT

Snabb anpassning av transportsystemet

Vägledning extern handel

Bilfria centrumgator

Kontakta oss

Kontakta oss så kan vi berätta om vad vi kan hjälpa till med.