Förstå framtiden först

Miljö och MKB

MKB och åtgärdsprogram för frisk luft

Flera städer har problem med att utsläppen av kväveoxider och partiklar är höga eller till och med överskrider miljökvalitetsnormen. Vi har tagit fram åtgärdsprogram för frisk luft för flera städer, som syftar till att påverka trafikens utsläpp. Vi kan även hjälpa till med allt från små miljöutredningar till mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av planer, program och tillståndsansökningar.

Utsläpp av kväveoxider och partiklar i staden

Vära tjänster inom miljöområdet

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Åtgärdsprogram för frisk luft – trafikåtgärder som kan bidra till bättre luft att miljökvalitetsnormen klaras
  • MKB och miljöbedömningar för översiktsplaner – tydliga beskrivning av trafik- och miljökonsekvenser enligt PBL:s krav
  • MKB i samband med tillståndsansökningar eller regionala transportinfrastrukturplaner
  • Konsekvensbeskrivningar för omläggning av busslinjer eller alternativa körvägar för gods
  • Emissions- och bullerberäkningar – från trafiken i ett område, eller från enskilda fordon
  • Avgashaltsberäkningar med hjälp av modellen SIMAIR

Kontakta oss