Miljö och MKB

  MKB och åtgärdsprogram för frisk luft

  Flera städer har problem med att utsläppen av kväveoxider och partiklar är höga eller till och med överskrider miljökvalitetsnormen. Vi har tagit fram åtgärdsprogram för frisk luft för flera städer, som syftar till att påverka trafikens utsläpp. Vi kan även hjälpa till med allt från små miljöutredningar till mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av planer, program och tillståndsansökningar.

  Flera städer har problem med att utsläppen av kväveoxider och partiklar är höga eller till och med överskrider miljökvalitetsnormen.

  Våra tjänster inom MKB och frisk luft

  Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Åtgärdsprogram för frisk luft – trafikåtgärder som kan bidra till bättre luft att miljökvalitetsnormen klaras
  • MKB och miljöbedömningar för översiktsplaner och detaljplaner – tydliga beskrivning av trafik- och miljökonsekvenser enligt PBL:s krav
  • MKB i samband med tillståndsansökningar eller regionala transportinfrastrukturplaner
  • Konsekvensbeskrivningar för omläggning av busslinjer eller alternativa körvägar för gods
  • Emissions- och bullerberäkningar – från trafiken i ett område, eller från enskilda fordon
  • Avgashaltsberäkningar med hjälp av modellen SIMAIR
  • MKB vid införande av nya kollektivtrafiksystem

  Kontakta oss

  Lovisa Indebetou

  Konsult hållbara transporter

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Kristoffer Levin

  Kristoffer Levin

  Konsult hållbara transporter

  kristoffer.levin@trivector.se

  010-456 56 24

  Emma Lund

  Emma Lund

  Affärsområdesansvarig Klimat, energi & miljö, Kvalitets- och hållbarhetssamordnare

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30