Kollektivtrafik på landsbygden

  Attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik på landsbygden

  Att skapa en attraktiv men samtidigt resurseffektiv kollektivtrafik i mer glesbebyggda områden är en särskild utmaning. Ofta krävs specialanpassningar och nytänkande för att lösningarna ska bli bra.

  En möjlighet är att undersöka potentialen för samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Grunden är dels en utförlig kartläggning av dagens utbud och nyttjande inom de olika trafiksystemen, dels en kartläggning av resandepotentialen. Med denna analys som utgångspunkt kan vi tillsammans hitta lösningar.

  Samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

  I EU-projekten VIRGIL och ARTS har vi tagit fram riktlinjer för planering och samordning av samhällsbetalda transporter på landsbygd. Vi har även hjälpt till att utveckla den så kallade svaga trafiken i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Flexlinjer, anropsstyrd trafik och skolskjutssamordning är begrepp som vi är väl förtrogna med.

  Tillsammans med Skånetrafiken och Jönköpings Länstrafik har Trivector genomfört ett forskningsprojekt inriktat på planeringspraktik och utvärdering. Fokus riktades på tre geografiska områden i två län.

  Läs mer om kollektivtrafik på landsbygden

  Ladda ner vårt white paper: Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripande mål för kollektivtrafiken. Dessa avvägningar kan vara betydligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Det är därför viktigt att beakta effekter bortom de mest uppenbara sambanden.

  Ladda ner vårt white paper: Omvänd kollektivtrafik - ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden

  Konceptet innebär att kompletteringstrafiken blir kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är denna trafikstandard som alla medborgare kan räkna med. Bastrafiken blir automatiskt tillgänglig när det inte finns någon linjetrafik.

  Kontakta oss

  Joel Hansson

  Konsult hållbara transporter

  joel.hansson@trivector.se

  010-456 56 17

  PG Andersson

  Grundare, seniorkonsult kollektivtrafik och stadsutveckling

  pg.andersson@trivector.se

  010-456 56 04