Förstå framtiden först

Kollektivtrafik på landsbygd

Attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik i glesbygd

Att skapa en attraktiv men samtidigt resurseffektiv kollektivtrafik i mer glesbebyggda områden är en särskild utmaning. Ofta krävs specialanpassningar och nytänkande för att lösningarna ska bli bra.

Kollektivtrafik på landsbygden

En möjlighet är att undersöka potentialen för samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Grunden är dels en utförlig kartläggning av dagens utbud och nyttjande inom de olika trafiksystemen, dels en kartläggning av resandepotentialen. Med denna analys som utgångspunkt kan vi tillsammans hitta lösningar.

Samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

I EU-projekten VIRGIL och ARTS har vi tagit fram riktlinjer för planering och samordning av samhällsbetalda transporter på landsbygd. Vi har även hjälpt till att utveckla den så kallade svaga trafiken i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Flexlinjer, anropsstyrd trafik och skolskjutssamordning är begrepp som vi är väl förtrogna med.

Tillsammans med Skånetrafiken och Jönköpings Länstrafik har Trivector genomfört ett forskningsprojekt inriktat på planeringspraktik och utvärdering. Fokus riktades på tre geografiska områden i två län.

Läs mer om kollektivtrafik på landsbygden

Kontakta oss