Förstå framtiden först

Samhällsplanering

Samhällsplanering för hållbara färdmedel

Genom att tidigt i samhällsplaneringen planera för kollektivtrafik, gång och cykel kan bättre förutsättningar för hållbart resande skapas. Lokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter i förhållande till viktiga samhällsfunktioner och trafiksystem har stor betydelse för trafikarbetet och efterfrågan på motoriserade transporter.

bilväg, spårväg och cykelbana

Genomtänkta strategier och planer

Tillgänglighetsanalyser, resvaneundersökningar, stråkstudier, åtgärdsvalsstudier och samhällsekonomiska analyser kan utgöra grund till väl genomtänkta strategier, planer och program.

Läs mer

Referenser

LundaMats - hållbara resor och transporter

Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn - Landsort

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Tjänster vi erbjuder inom Samhällsplanering

Tillgänglighetsanalys

För hela resan och för alla.

Resvaneundersökningar, RVUer

För kartläggning av resvanor i förändring

Trafikstrategier

Strategier, planer och åtgärdsprogram.

Infrastrukturplanering

Stråkstudier

Transportslagsövergripande eller för enskilda transportslag.

Regional utveckling

Regionen är den nya staden.

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)

Åtgärder för ett mer hållbart transportsystem.

Samhällsekonomi & samlade effektbedömningar

För att visa nyttor och effekter av samhällsbetalda åtgärder och satsningar.