Barn och unga i trafiken

  Säkrare skolvägar

  Att själv kunna gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter ger barn och unga en ökad rörelsefrihet, självkänsla och lägger grunden för goda vanor. För att kunna erbjuda säkrare trafik och tryggare miljöer behöver vi förstå barnens perspektiv och samverka med skola, föräldrar med flera.

  flicka på väg till skolan

  Att utreda era barns skolresande är en bra start för att minska bilskjutsandet till skolan och öka resandet till fots och med cykel. Vi kan hjälpa till med skolvägsutredningar och skolreseplaner.

  Skolvägsutredning med barnets perspektiv

  Vårt koncept för skolvägsutredningar är väl beprövat. Det är unikt genom att det utgår från barnens perspektiv. Det är barnens och ungdomarnas oredigerade observationer och erfarenheter som ligger till grund för arbetet. Vi låter barnen berätta och kompletterar med att inventera stråk och platser. Det leder fram till förslag på hur ni kan göra er trafikmiljö mer tillgänglig, trygg och säker.

  Skolreseplaner

  Vi har bred erfarenhet av att stödja kommuner i deras arbete med att ta fram skolreseplaner anpassade till varje skolas placering och problematik. I arbetet involveras skolpersonal, trafikplanerare, föräldrar och barn. Arbetet leder fram till en förankrad åtgärdsplan med en blandning av beteendepåverkande åtgärder, fysiska åtgärder och informationsinsatser.

  Barnkonsekvensanalyser och andra verktyg

  Exempel på andra tjänster vi utför:

  • Barnkonsekvensanalyser (BKA) vid ny- eller ombyggnad av gator, platser och områden eller andra förändringar.
  • Planera och genomföra ”vandrande skolbussar” och ”gå och cykla till skolan”-dagar.
  • Målgruppsanpassa information och kommunikation, till exempel vid kampanjer.
  • Följa upp och utvärdera trafiksäkerhetsprojekt och åtgärder.

  Läs mer om barn och unga i trafiken

  Ladda ner vårt produktblad ”Barn och unga i trafiken

  Kontakta oss

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08