Jämställdhet och jämlikhet

  Ingen hållbarhet utan jämställdhet och jämlikhet

  Det borde vara en självklarhet att beakta olika gruppers behov och förutsättningar men så är det inte alltid, och speciellt inte i transportsektorn. Jämställdhet och jämlikhet handlar om alla människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Oavsett kön (i fråga om jämställdhet) och oavsett ålder, funktionsförmåga, etnicitet och så vidare.

  Jämställdhet och jämlikhet är dock inte bara mål, utan också medel för hållbarhet i vidare mening. När det gäller jämställdhet vet vi att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och har också till viss del olika värderingar för vad de tycker är viktigt i utformningen av transportsystemet. Om hela Sveriges befolkning i genomsnitt reser som kvinnor reser, skulle ny teknik och nya bränslen räcka för en klimatomställning av transportsystemet. I Malmö skulle ytbehovet minska med motsvarande 200 Möllevångstorg. Ändå styrs transportsystemet av maskulina normer och processer.

  herrsko och damsko som symboliserar jämställdhet och jämlikhet

  Vi på Trivector har expertis för att hjälpa till att kartlägga och ge förslag på hur jämställdheten och jämlikheten kan öka – samtidigt som transportsektorns negativa konsekvenser minskar och de positiva ökar. Vi har kompetens inom följande områden.

  Jämställdhetsperspektiv på resandet och planeringsprocesser

  Vi har expertis både vad gäller jämställdhetsanalyser av kvinnors och mäns resande och vad gäller kvinnors och mäns deltagande och normer kopplade till processer inom samhälls- och transportplanering. Vi arbetar med analyser, utvärderingar, konsekvensbedömningar och så vidare. Vi bedriver också forskning om maskuliniteter och femininiteter i transportsektorn. Vår forskning visar exempelvis att en förändring mot mer jämställda beteenden och normer skulle sänka Sveriges utsläpp av växthusgaser kopplade till transport med 29 procent.

  Jämlikhet, rättigheter och inkludering

  Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, etnicitet och så vidare. Olika grupper av människor löper olika risk att exkluderas i transportsystemet. Utan bättre systematik vad gäller konsekvensbedömningar och liknande analyser riskerar vi att inte tillgodose olika gruppers förutsättningar och värderingar när vi utformar transportsystemet. Vi på Trivector har expertis i mänskliga rättigheter och diskriminering, barnkonventionen, funktionshinderrätt och så vidare, med relevans för samhälls-, transport- och trafikplanering.

  Rättvis fördelning i samhällsplaneringen 

  Det finns indikationer på att tillgängligheten är ojämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Det är också viktigt att beakta hur investeringar i transportinfrastruktur fördelar sig. Genom att systematiskt bedöma och hantera sociala nyttor och konsekvenser säkerställs en mer rättvis fördelning.

  Sociala förutsättningar för klimatomställning

  Rättvisa och social acceptans är viktiga förutsättningar för klimatomställningen av transportsektorn. Många klimatåtgärder medför negativa konsekvenser för grupper som kanske inte har bra alternativ till bilen eller som inte åtnjuter de nya mobilitetslösningar som erbjuds i många städer. Oro och missnöje kan bli resultatet av denna diskrepans, vilket kan hindra att effektiva åtgärder för klimatomställning genomförs. Det är viktigt att beakta vilka grupper som gynnas respektive missgynnas av olika åtgärder och styrmedel. Att delaktighet genom samverkan med berörda grupper blir allt viktigare för att hitta effektiva, rättvisa och socialt accepterade klimatåtgärder är en slutsats från vår forskning på området. Vi kan hjälpa till med analyser, konsekvensbedömningar och strategier genom samskapandeprocesser.

  Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Utbildningar, workshops och processtöd för att inkludera jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet i din verksamhet baserat på både forskning och praktik.
  • Nulägesanalyser på kommunal, regional och nationell nivå, eller på områdesnivå, för hur olika befolkningsgruppers resande ser ut, deras värderingar i relation till transportsystemet och deras inkludering i beslutsprocesser. Vi tillämpar gärna 3H-modellen för att strukturera analysen, se presentation nedan.
  • Bedömning av prioriteringar mellan olika investeringar och åtgärdsalternativ, och av hur vi utformar trafik- och stadsmiljöer, utifrån olika gruppers förutsättningar och värderingar. Vi tillämpar gärna 3H-modellen för att strukturera analysen, se presentation nedan.
  • Utvärdering av projekt och åtgärder avseende jämställdhet, jämlikhet och olika aspekter av social hållbarhet.
  • Granskning och analys av hur ett jämlikhetsperspektiv kan beaktas för ett inkluderande transportsystem utifrån exempel mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen, barnkonventionen och funktionshinderrätt.
  • Översyn av jämställdhetstillståndet på kommunal, regional eller nationell nivå, till exempel granskning och analys enligt Trappan, en modell för ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering.

  Referenser inom jämställdhet och jämlikhet

  Jämställdhet, transportplanering och klimatomställning

  I flera olika forskningsprojekt, finansierade av bland annat Energimyndigheten och K2, studerar vi jämställdhetens betydelse för energieffektivisering och klimatomställning i transportsektorn. Läs mer

  Jämställdhetsanalys av cykelinvesteringar med 3H-modellen

  På uppdrag åt Lunds kommun genomförde Trivector en jämställdhetsanalys av kommunens investeringsplan för cykelinfrastruktur. 3H-modellen användes som struktur för en analys utifrån kvinnors och mäns förutsättningar, värderingar och delaktighet i planeringen. Läs mer

  Kontakta oss

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77

  Lena Smidfelt Rosqvist

  Vd och forskningsansvarig Trivector Traffic

  lena.smidfeltrosqvist@trivector.se

  010-456 56 10

  Läs mer om Lena