Förstå framtiden först

Jämställdhet och jämlikhet

Ingen hållbarhet utan jämställdhet och jämlikhet

Om Sveriges befolkning i genomsnitt reste som kvinnor reser, skulle ny teknik och bränslen räcka för att klimatanpassa transportsystemet. I Malmö skulle ytbehovet minska med motsvarande 200 Möllevångstorg. Och ändå styrs transportsystemet av maskulina normer och processer.

Vi står också inför stora utmaningar i samhället vad gäller inkludering och integration av människor, och förebyggandet av utanförskap, och där kan planering och utformning av transportsystemet vara ett verktyg.

Jämställdhet: herrsko och damsko

Jämställdhet och jämlikhet borde vara en självklarhet i Sverige men så är det inte, och speciellt inte i transportsektorn. I transportsektorn är frågan dessutom större än jämställdheten i sig eftersom både kvinnors beteende och attityder generellt är mer hållbara. Ju tidigare i planeringsprocessen jämställdhetsaspekterna kommer in, desto mer nytta finns att hämta. Detsamma gäller jämlikhetsperspektivet. Vi har expertis för att hjälpa till att kartlägga och ge förslag på hur jämställdheten och jämlikheten kan öka samtidigt som transportsektorns negativa effekter minskar och de positiva ökar.

Jämställdhetsanalys av resandet, processer och arbetssätt

Ibland är det intressant att ta fram en specifik jämställdhetsgranskning av en organisations eller till exempel ett områdes resande för att synliggöra jämställdhetsfrågan. I andra fall är det mer effektivt att granska processer och arbetssätt för att föreslå hur dessa kan justeras för en bättre jämställdhet. Vi har expertis oavsett vilket som passar bäst, och kan hjälpa till att avgöra relevansen i varje enskilt fall.

Rättighetsperspektiv för ett inkluderande transportsystem

Jämlikhet är ett policybegrepp som handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Vi kan hjälpa till med att granska och förändra planer/projekt och arbetssätt så att jämlikhetsperspektivet beaktas på ett systematiskt sätt. Det kan till exempel handla om hur vi prioriterar mellan olika investeringar och åtgärdsalternativ – eller hur vi utformar miljöer – utifrån olika gruppers förutsättningar, värderingar och prioriteringar. Vi har expertis i mänskliga rättigheter och diskriminering i ett sammanhang med relevans för transport- och trafikplanering. 

Exempel på tjänster vi kan hjälpa dig med:

  • Utbildningar, workshops och processtöd i jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet
  • Konsekvensanalyser vid ny- eller ombyggnad av gator, platser och områden eller andra förändringar genom sociala konsekvensbedömningar (SKB), Jämställdhetskonsekvensbedömningar (JKB) och Barnkonsekvensanalyser (BKA)
  • Konsekvensanalyser av kommunala och regionala planer samt planeringsprocesser genom SKB/JKB/BKA men också genom samlade konsekvensbedömningar där miljömässiga och sociala konsekvenser bedöms integrerat i SMOCK-modellen (se presentation nedan)
  • Följa upp och utvärdera projekt och åtgärder avseende jämställdhet och jämlikhet
  • Granskning och analys av hur ett rättighetsperspektiv kan beaktas för ett inkluderande transportsystem
  • Revision av jämställdhetstillståndet på kommunal, regional eller nationell nivå – t ex granskning och analys enligt Trappan, en modell och arbetsgång för ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering.
  • Analyser och forskning om maskuliniteter och feminiteter i transportsektorn.
SMOCK - Samlad konsekvensbedömning för transportinfrastruktur

Prioritera rätt med SMOCK

SMOCK ger en samlad bild av de sociala och miljömässiga konsekvenserna av kommunala och regionala planer – och är ett avstamp för en levande process. SMOCK har bland annat tillämpats för Västmanlands länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029.

torg med fotgängare, cyklister och kollektivtrafik

3H-modellen inkluderar olika grupper i planeringen

Beakta och prioritera utifrån olika gruppers förutsättningar och värderingar i planeringen med hjälp av 3H-modellen.

Referenser

Trafikanalys SKB i infrastrukturplaneringen

Kontakta oss


Läs mer

Nya perspektiv när cykelbanor granskas med genusglasögon

Blir transportsystemet nånsin jämställt - poddinslag