Förstå framtiden först

Sociala investeringar

Sociala investeringar – lönsamma i stadsutveckling

Sociala investeringar är en form av investering i humankapital. Det handlar om förebyggande åtgärder i ett tidigt skede istället för stora kostnader i ett senare. Kanske kan ditt projekt också bidra till den sociala hållbarheten?

Sociala investeringar: bilvrak i villaområde

Den sociala hållbarheten påverkas bland annat av samhällets styrning, där det idag är svårare att överblicka och förstå hur makt och ansvar ser ut. Civilsamhället saknar idag den roll som folkrörelser tidigare spelat. Utanförskap kan växa när det är svårt att se sin roll i samhället.

Stadsutveckling och transporter kan vara sociala investeringar

Även olika åtgärder inom stadsutveckling, infrastruktur och transporter kan innehålla delar som kan fungera som sociala investeringar. Ett ombyggnadsprojekt som involverar arbetslösa boende, nya mötesplatser i staden, en ny busslinje som kopplar samman socialt utsatta områden med andra delar av staden, eller en ny gångbro, kan alla vara sociala investeringar.

Det här kan vi hjälpa dig med

Både inom Trivector, och i vårt nätverk Urban Innovation Lab, finns kompetens inom området sociala investeringar.

Vi hjälper dig i olika skeden av ditt projekt. Kanske blir ni först med att finansiera ny infrastruktur med sociala obligationer?

Utbildning, seminarier och inspirationsföredrag

  • förstudier
  • genomförande
  • konsekvensbeskrivning
  • social impact bonds – sociala obligationer
  • mätning av effekter SROI – Social Return On Investment.
värdera och integrera sociala nyttor i stadsområdesutveckling.

Hållbarhetsavkastning av investering (HAI)

Hållbarhetsavkastning av investering (HAI), är en modell för att värdera och integrera sociala nyttor i stadsområdesutveckling. Modellen utvecklas i ett pågående forskningsprojekt finansierat av Vinnova med utgångspunkt i SROI-metodiken (Social Return of Investment). 

Kontakta oss