Sociala nyttor och konsekvenser

  Sociala nyttor (och onyttor)

  Utformningen av transportsystemet påverkar den sociala hållbarheten på många sätt. Till exempel påverkar möjligheter till mobilitet människors inkludering i samhället, mer direkt för vissa grupper och mer indirekt för andra. Transportsystemet är ett medel för tillgänglighet till arbete, studier och service, och det är väsentligt att förstå hur tillgängligheten fördelar sig mellan olika befolkningsgrupper. Transportsystemet kan också vara ett forum för möten och samspel inom och mellan olika grupper. Man talar alltmer om att transportsystemet har en roll i att stärka det sociala kapitalet i samhället.

  ungdomar på perrong ser tåg anlända

  Transport som sociala investeringar

  Sociala investeringar är en form av investering i humankapital. Det handlar om förebyggande åtgärder i ett tidigt skede istället för stora kostnader i ett senare. Även olika åtgärder inom stadsutveckling, infrastruktur och transporter kan innehålla delar som kan fungera som sociala investeringar. Ett ombyggnadsprojekt som involverar arbetslösa boende, nya mötesplatser i staden, en ny busslinje som ger tillgänglighet och som kopplar samman socialt utsatta områden med andra delar av staden, eller en ny gångbro, kan alla vara sociala investeringar.

  Vem gynnas och missgynnas i planeringen?

  Inom samhälls- och transportplanering fördelas ofta resurser liksom nyttor (och onyttor) mellan olika befolkningsgrupper och geografiska områden, till exempel vid prioritering mellan olika investeringar och alternativ. Vems ”behov” är det som adresseras av åtgärder? Vem gynnas respektive missgynnas av olika beslut? Genom att systematiskt arbeta med nytto-/konsekvensbedömningar kan vi bättre förstå och hantera vilka nyttor som uppkommer och för vem.

  Vi på Trivector har expertis för att hjälpa till att analysera sociala nyttor och konsekvenser inom samhälls- och transportplanering. Vi anammar gärna också helhetssyn på hållbarheten där både sociala, ekologiska och ekonomiska nyttor beaktas.

  Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Utbildningar, workshops och processtöd för hur din verksamhet hanterar och beaktar sociala nyttor och konsekvenser baserat på både forskning och praktik.
  • Sociala nyttobedömningar för planer och projekt inom stadsutveckling, trafikplanering, kollektivtrafik, transportplanering och liknande.
  • Konsekvensanalyser av kommunala och regionala planer och projekt genom social konsekvensbedömning (SKB), social värdeskapandeanalys (SVA), jämställdhetskonsekvensbedömningar (JKB) och barnkonsekvensanalys (BKA).
  • Samlade konsekvensbedömningar där miljömässiga och sociala konsekvenser bedöms och presenteras i en samlad modell som Trivector kallar SMOCK, se presentation nedan.
  • Värdering av sociala och ekologiska nyttor av planer och stadsutvecklingsprojekt med hjälp av HAI-modellen (Hållbar avkastning av investering) som baseras på metodiken för SROI, Social Return of Investment.

  Referenser inom sociala nyttor

  Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

  Investeringar i kollektivtrafik kan stärka det sociala kapitalet i samhället. Utöver att bidra till inkludering, jämlikhet och rättvisa. I ett forskningsprojekt finansierat av K2 har Trivector och Malmö universitet gjort en kunskapssammanställning och ansats till en nyttobedömningsmodell.

  Hållbar avkastning av investeringar i stadsutveckling

  Genom en modell för att värdera sociala och ekologiska nyttor, kan nyttorna synliggöras och bättre beaktas i stadsutveckling. HAI-modellen (Hållbar avkastning av investering) har utvecklats i ett projekt finansierat av Vinnova med utgångspunkt i metodiken för SROI, Social Return of Investment.

  Prioritera rätt i transportplanering med SMOCK

  För konsekvensbedömning av länsplan för transportinfrastrukturen 2018–2029 i Stockholms län, Västmanlands län och Kronobergs län har vi tillämpat SMOCK-modellen som ger en samlad bild av de sociala och miljömässiga konsekvenserna.

  SKB i infrastrukturplaneringen

  På uppdrag åt Trafikanalys har Trivector tagit fram rekommendationer för hur social konsekvensbedömning kan tillämpas i transportplaneringen för bättre transportpolitiskt måluppfyllnad. Rapporten innehåller också en kunskapsöversikt för tillämpningen av konsekvensbedömningar i samhällsplaneringen.

  Kontakta oss

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, Gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77