Tillgänglighet för alla

  Tillgänglighet för alla - verktyg för tillgänglighetsarbetet

  Tillgänglighet är ett brett arbetsfält. Det handlar om att skapa hinderfria miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättningarna, till exempel lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge tillgång till olika trafikslag av god kvalitet. Alla medborgare ska kunna använda transportsystemet – tillgänglighet är en mänsklig rättighet.

  Vi brukar se på tillgänglighet utifrån tre nivåer:
  Makronivå – övergripande planeringsförutsättningar,
  Mesonivå – tillgången till och kvaliteten hos hållbara trafikslag, komfort, trygghet, information osv.
  Mikronivå – hinderfri utformning av utemiljöer och kollektivtrafik.

  Tre nivåer och hela resan-perspektivet

  Åtgärder på mikronivån (d v s tillgänglighet och användbarhet för alla, med särskilt fokus på behoven hos personer med funktionsnedsättning) utgår från tillgänglighetskraven i internationell och svensk lagstiftning. Samtidigt riskerar åtgärder på mikronivån att bli verkningslösa om det ändå är för långt att gå dit man önskar eller om bussen inte går dit man behöver åka. En tydlig strategi på makronivå, till exempel i form av en strategisk planering av infrastrukturen, är också en del av tillgänglighetsfrågan. Vi beaktar därför alla tre nivåer i tillgänglighetsarbetet, Makro-, meso- och mikronivå. Hela resan-perspektivet är en annan  viktig utgångspunkt – d v s att människor ska kunna ta sig hela vägen från dörr till dörr.

  Verktyg för tillgänglighetsarbetet

  För att skapa hinderfria utemiljöer och kollektivtrafik, som är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi flera olika verktyg:

  – ISEMOA:s tillgänglighetsrevision – en unik metod för att utvärdera och förbättra tillgänglighetsarbetet i kommuner och regioner.

  – Tillgänglighetsinventering – inventering av t ex enkelt avhjälpta hinder eller andra inventeringar i utemiljöer och i kollektivtrafiken.

  – Tillgänglighetsprogram och tillgänglighetsplan – ta fram, genomföra och följa upp program, strategier och planer för tillgänglighetsarbetet.

  – Åtgärdsprogram och tillgänglighetsanpassade lösningar – vi tar fram förslag på åtgärder och tillgänglighetsanpassade lösningar för utemiljöer och kollektivtrafiken.

  – Utvärdering av enskilda insatser och åtgärder och tillgänglighetsgranskningar

  Läs mer ISEMOA:s tillgänglighetsrevision

  Ladda ner vårt produktblad om ISEMOA:s tillgänglighetsrevision

  Kommunernas del av ”hela resan”

  Vem tar ansvar för att resan ”från dörr till dörr” är tillgänglig för alla? Trafikanalys redovisar sitt regeringsuppdrag om hinder i kollektivtrafiken ur funktionshinderperspektiv. Trivector har bidragit med en kartläggning av kommunernas del av ”hela resan”.

  Ladda ner rapporten

  Kontakta oss

  Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med frågor som rör tillgänglighet för alla i utemiljön och kollektivtrafiken.

  Sara Malm

  Konsult hållbara transporter

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08