Trafiksäkerhet

  Olika vägar mot Nollvisionen

  Bristande trafiksäkerhet i trafikmiljön kan ofta åtgärdas enkelt. Åtgärderna är goda samhällsekonomiska investeringar, eftersom antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken minskar. I arbetet med att förverkliga Nollvisionen finns olika vägar, däribland att skapa säkrare trafikmiljöer. Det handlar också om att skapa effektivare och mer systematiska arbetssätt på organisationsnivå, liksom säkrare trafikanter på en individnivå. Vi lotsar dig gärna längs dessa vägar.

  Cyklande flicka i Göteborg

  Trafiksäkerhet som en del i hållbarheten

  Trafiksäkerheten är en av flera viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till i trafik- och transportplaneringen. Vi ser trafiksäkerhet som en del av hållbarhetsarbetet – i linje med avsikterna i Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen.

  Trafiksäkerheten är en del i hälsomålet i Agenda 2030. Trafiksäkra och trygga trafikmiljöer är också en förutsättning för mer hållbar och aktiv mobilitet. Fler får möjlighet till och vågar gå och cykla helt enkelt. Trafiksäkra och trygga trafikmiljöer blir också en viktig förutsättning för ett inkluderande och jämlikt transportsystem.

  Vi hjälper dig att utreda trafiksäkerhet specifikt, men trafiksäkerheten är också en integrerad del i skolvägsutredningar, trafikutredningar och andra utredningar tillsammans med aspekter som tillgänglighet, trygghet, miljö och klimat, hälsa samt jämlikhet och jämställdhet.

  Vi är bryggan mellan forskningen och praktiken

  Trafiksäkerhet har alltid varit ett av våra stora kompetensområden. Vi hjälper olika aktörer som Trafikverket, Trafikanalys, SKR, regioner och kommuner samt företag med att förbättra trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet. Vi driver även forskningsprojekt och har varit med och utvecklat flera av de handböcker och verktyg som används inom området. På så vis agerar vi ofta bryggan mellan forskningen och praktiken.

  Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  Referenser

  Trafiksäkerhetsrevision för trafikkontoret i Göteborg

  En trafiksäkerhetsrevision anpassad för trafikkontoret på Göteborgs Stad har genomförts. Revisionen utgör grunden för kontorets fortsatta systematiska trafiksäkerhetsarbete och för framtagningen av nytt trafiksäkerhetsprogram. Ta del av trafiksäkerhetsrevisionen för trafikkontoret i Göteborg. 

  Trafiksäkerhetsprogram för Jönköpings kommun

  Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram för perioden 2021–2025. Trivector har agerat rådgivare under arbetets gång och har också ordnat workshops för några prioriterade teman för kommunens tjänstepersoner och andra aktörer i det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Ta del av trafiksäkerhetsprogrammet för Jönköpings kommun.

  Utvärdering av Trafikverkets målstyrning för trafiksäkerhet

  På uppdrag åt Trafikverket har Trivector gjort en utvärdering av målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet under målperioden 2010–2020. Målstyrningen har bidragit till en ökad systematik kunskap och samsyn. Samtidigt behövs mer handling. Ta del av utvärderingen av Trafikverkets målstyrning för trafiksäkerhet. 

  Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

  Trafiksäkerheten är ojämnt fördelad med olika grupper i samhället. I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverkets Skyltfonden har ett jämställdhets- och rättviseperspektiv lagts på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och på trafiksäkerhetsarbetet i kommuner. Mer om forskningsprojektet Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten. 

  Elektroniska körjournaler och ISA – för ökad trafiksäkerhet och hållbarhet

  Trafiksäkerhet är en del av hållbarheten. Verksamheter som använder elektroniska körjournaler och ISA (Intelligent Speed Adaptation) minskar utsläpp och har en ökad trafiksäkerhet. Detta framkommer i ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden. Mer om elektroniska körjournaler och ISA.

  Kontakta oss

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72