Cykeltrafik

  Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem

  Idag görs en stor andel korta resor med bil – resor som skulle kunna göras med cykel. För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen. Det kan vi på Trivector hjälpa till med.

  Cykeltrafik

   

  Vi på Trivector har en bred och djup kunskap inom cykel och sprider ny kunskap inom området från våra senaste forskningsprojekt. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa er med är:

  • Potentialstudier – vilka möjligheter finns för ökad cykling
  • Stråkstudier – för t ex regionala cykelstråk, snabbcykelvägar, huvudcykelstråk och cykelturistleder
  • Cykelstrategier och cykelprogram – för tätorter, kommuner eller regioner
  • Utformningslösningar – för god framkomlighet och säker cykling längs sträcka eller i korsning
  • Cykelparkering och cykelgarage – lokalisering, utformning och dimensionering
  • Cykelvägvisningsplaner och skyltplaner för cykel
  • Lånecykel- eller hyrcykelsystem
  • Insamling av cykeldata, cyklisters rörelsemönster och framkomlighet
  • Kurser och utbildningar i cykelplanering

  Nya forskningsprojekt

  Projektet Bikeable City ska genom fem delinnovationer (fysisk aktivitet på recept, cykeltågsapp, aktiv mobilitetsfond, cykelbroar i trä, geofencing runt skolor) samt policy- och planeringsinnovation bidra till bättre folkhälsa, klimat och hållbar stad med case i Barkarbystaden. Syftet med projektet är att ta fram och testa lösningar som möjliggör och gynnar cykling på stadsdelsnivå.

  Lastcyklar i den hållbara staden. Godsleverans med lastcykel har en stor potential för att ersätta många resor med lätta lastbilar och därmed förbättra trafiksäkerheten och miljöerna i städerna (mindre avgaser och buller mm). Den befintliga trafikinfrastrukturen är dock sällan anpassad till lastcyklar och det råder kunskapsbrist gällande vilka behov dessa nya typer av cykelfordon kräver. Syftet med detta forskningsprojekt är att ta fram en vägledning riktade till planerare för att utforma trafikvänliga miljöer anpassade till godstransporter med cykel.

  Ny modell för regional cykelplanering. Med elcykelns intåg har cykelns potential för regionala resor utökats. Detta kräver dock en utvecklad regional planering. Vi har med finansiering från Trafikverket utvecklat en ny modell för regional cykelplanering som även tar hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet. Den nya regionala cykelmodellen identifierar och prioriterar förbättringar i infrastrukturen med avseende på efterfrågan och rekommenderad infrastruktur. Modelleringen körs som en plug-in i QGIS.

  Prioriterade sträckor för cykelinfrastruktur i Sörmland

  Figur 1 Exempel från Sörmland och de 100 mest prioriterade kilometerna på vägnätet i Sörmland med hög efterfrågan på cykelinfrastruktur. Siffrorna innebär: 1=Cykel i blandtrafik, 2= Omfördelning av vägyta, exempelvis genom cykelfält om vägen inte är tillräckligt bred för två motorfordon att mötas, 3=Målat cykelfält, 4=Separerad sommarcykelväg med enklare ytbeläggning om efterfrågan inte är tillräcklig, eller hänvisa cykelrutten till sidovägar, 5=Separerad cykelväg om det finns tillräckligt med efterfrågan (mer än 50 cyklister i medeltal per dag) eller hänvisa till intilliggande väg.

  Potentialstudier

  Vi har utvecklat en metod och tagit fram potentialstudie för cykeltrafik i Stockholms län. Potentialstudier är ett verktyg för att se vilka möjligheter det finns för ökad cykling i en kommun eller i en region. De kan ge svar på potential för ökad cykling till olika ärenden, för olika målgrupper, eller för olika områden. Potentialstudier kan även visa vilka stråk som har störst potential för ökad cykling. Resultaten illustreras pedagogiskt i ArcGIS Online.

  Stråkstudier

  Vi har metoder och verktyg för stråkstudier av både regionala och lokala cykelstråk. En stråkstudie kan t ex genomföras för att studera optimal sträckning och behov av åtgärder för ett nytt cykelstråk eller för att öka standarden längs ett befintligt stråk. Vi har även erfarenhet av att ta fram cykelvägvisningsplaner, gestaltningsförslag samt lösningar för drift och underhåll. Utöver det har vi genomfört stråkstudier av regionala cykelstråk i bl a Tyresö-Nacka, Botkyrka, Åkersberga, Salem-Södertälje och Danderyd-Sollentuna.

  Cykelstrategier och cykelprogram

  En cykelstrategi eller ett cykelprogram visar hur cykeltrafiken och dess infrastruktur bör utvecklas mot uppsatta mål och är ett verktyg för att kunna bedriva ett systematiskt och effektivt arbete med cykelplanering. Vi har hjälpt flera kommuner och regioner med framtagande eller revidering av sina cykelstrategier, cykelprogram eller cykelplaner, t ex Region Stockholm, Uppsala stad, Lunds kommun, Huddinge kommun, Jönköpings kommun, Region Skåne, Region Östra Götaland och Västra Götalandsregionen.

  Cykelparkering, cykelhus och cykelgarage

  Goda förutsättningar för parkering av cykel vid start- och målpunkter är en viktig del av en smidig cykelresa. Vi har erfarenhet av dimensionering, utformning och lokalisering av cykelparkering, cykelhus och cykelgarage samt olika sidotjänster som underlättar för cyklisten i samband med parkering.

  Utvärdering och uppföljning av cykelarbetet

  Bypad står för Bicycle Policy Audit. Bypad är ett sätt att komma igång och förbättra sitt arbete med cykel. Den ger svar på hur cykelplaneringen fungerar idag, styrkor och svagheter, samt vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att förbättra cykelarbetet. Vi har guidat flera kommuner i Sverige genom denna metod. Metoden kan användas för både kommuner och regioner. Läs mer om Cykelrevision med Bypad. Andra verktyg för uppföljning och utvärdering är framtagande av cykelbokslut och cykelmätningar.

  Lånecykelsystem och hyrcykelsystem

  Vi har lång erfarenhet av lånecykelsystem och hyrcykelsystem och kan stötta kommuner och regioner vid både utveckling och upphandling av nya system. Bland annat har vi under perioden 2014-2020 stöttat Göteborgs stad i utveckling och upphandling av lånecykelsystemet Styr & Ställ med kompetens kring upphandling, organisationsformer, stationsplaceringar, betallösningar, uppföljning av data och statistik.

  Cykeluppdrag som vi medverkat i

  • Läs om dimensionering och utformning av väntytor för cyklister. Resultat från ett forskningsuppdrag i samarbete med Trafikverket.
  • Läs om trafiksignalstudien som visar att trafiksignalerna kan stå för en fjärdedel av restiden för cyklister. Resultat från en utredning på uppdrag åt regionala Cykelkansliet i Stockholm.
  • Bikedata, test av crowdsourcing som metod för att samla in cykeldatatrafik. Test genomfördes i Göteborg hösten 2017 på uppdrag av Trafikverket.

  Ladda gärna ner våra produktblad ”planering och utformning för en ökad cykeltrafik” och ”Cykelgarage vid knutpunkter för kollektivtrafik”.

  Kurstips! Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik

  Den här kursen är webbaserad och fokuserar på de viktigaste planeringsfaktorerna för en attraktiv cykeltrafik. Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att bedriva ett systematiskt och effektivt arbete med planering och utveckling av cykeltrafiken.

  Mer information och anmälan

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra cykelexperter:

  Thaddäus Tiedje

  Konsult hållbara transporter

  thaddaus.tiedje@trivector.se

  010-456 56 89

  Kristoffer Levin

  Kristoffer Levin

  Konsult hållbara transporter

  kristoffer.levin@trivector.se

  010-456 56 24

  Caroline Mattsson

  Konsult hållbara transporter

  caroline.mattsson@trivector.se

  010-456 56 43