Gångtrafik

  Gående behöver prioriteras i en attraktiv stad

  Gående blir en alltmer prioriterad fråga i planeringen – både som färdsätt och som en viktig aktivitet i en hållbar stad. Ny forskning visar hur vi kan främja gångtrafiken och hur ökat gående kan bidra till att göra staden mer attraktiv. Ökat gående kan också förbättra folkhälsan och öka invånarnas livskvalitet.

  gående i staden

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gångtrafik och vi driver ett flertal forskningsprojekt om hur vi får fler att gå och vilka effekter det får. Med beprövade metoder kan vi hjälpa er med allt från övergripande strategisk nivå till  ”kantstensnivå”. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Gångplaner
  • Gångnätsanalyser med Space Syntax
  • Framkomlighets. och kapacitetsstudier med hjälp av mikrosimuleringsverktyget VISSIM
  • Gångtrafikräkningar och mätningar av fotgängares rörelsemönster
  • Sommargågator, tillfälliga etableringar och pop-ups
  • Aktiv mobilitet– åtgärder för ökad rörelserikedom och förbättrad hälsa
  • Kurser och utbildningar i gångplanering

  Gångtrafikplaner

  En gångplan stöttar kommunen i arbetet för en ökat gående. I en gångplan kan viktiga insatsområden och gångtrafikåtgärder identifieras för att skapa mer attraktiva, trygga, säkra och tillgängliga gåendemiljöer eller identifiera ett prioriterat gångvägnät inom kommunen. En gångplan kan även syfta till att sätta fokus på gående i planeringen genom ökad förståelse och genom att identifiera förbättringsområden i arbetet med gångtrafiken. Trivector har bl a bidragit som expertstöd i framtagandet av gångplan för Huddinge kommun. Vår gångexpert Sara Malm var även projektledare för Stockholms stads första gångplan.

  Gångnätssanalys med Space Syntax

  För att studera hur gångnätet eller förslag på förändringar i gångnätet kan skapa bättre tillgänglighet, genhet och ökad integrering för gående kan analyser med hjälp av Space Syntax och GIS användas. I Gång- och cykelanalys av Sundbybergs nya stadskärna studerade vi t ex hur överdäckningen av Järnvägen i Sundbybergs stadskärna kan förbättra tillgängligheten för gående och vilka nya gångstråk som då uppstår.

  Med Space syntax kan man beräkna och visualisera hur integrerat gångnätet och olika gånglänkar är.  Nivån av integration är en indikation på hur sannolikt det är att människor vistas där. Verktyget kan även användas för att beräkna och visualisera genheten i gångnätet och vilka gånglänkar som har potential att skapa gena gångstråk med stort gångflöde.

  Network integration - studie av gångtrafik

  Network beteenness - studie av gångtrafik

  Rörelserikt vardagsliv – nytt planeringsverktyg

  Trivector har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett planeringsverktyg för stödjande fysiska livsmiljöer. Planeringsverktyget syftar till att främja ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering. Det har tagits fram på uppdrag av Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08).

  Sommargågator – från test till permanent omställning

  Det har blivit alltmer populärt bland många kommuner, stora som små, att under sommaren disponera om utrymmet på utvalda gator i staden till förmån för upplevelser, vistelse och mer plats för oskyddade trafikanter. Vi hjälper kommuner med att utveckla koncept för sommargågator och andra tillfälliga etableringar och bidra med lärdomar från tidigare projekt. Lyssna gärna på vårt webbinarium om sommargågator.

  Utbildning och kurs

  Trivector håller regelbundet utbildningar och kurser i gångplanering, i syfte att öka kunskapen om gångplanering eller som avstamp inför framtagande av en gångplan. Läs mer om våra gångkurser.

  Rörelserikt vardagsliv - nytt planeringsverktyg

  Läs mer om gående

  Trafikverkets vägledning för gångplanering är resultatet av ett forskningsprojekt som Trafikverket finansierat. Trivector har deltagit i projektet tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (projektledare), Tyréns, Vectura och SLU.

  Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik – Skriften är en sammanfattning av forsknings– och utvecklingsprojektet Mått och mätmetodik för uppföljning av gång– respektive cykeltrafik, som genom­förts av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Trivector Traffic och Vectura.

  Forskningsprojektet PASTA, www.pastaproject.eu

   

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter:

  Sara Malm

  Konsult hållbara transporter

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71

  Hanna Wennberg

  Hanna Wennberg

  Affärsområdesanvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet

  hanna.wennberg@trivector.se

  010-456 56 08