Förstå framtiden först

Parkering

Parkering för en attraktiv stad

En stor del av planeringen utgår från den rörliga trafikens behov, men faktum är att en bil i genomsnitt står parkerad 97 procent av tiden. En smart och effektiv parkeringshantering är därför en av nycklarna för att lyckas åstadkomma en tät och attraktiv stad.

Parkeringsskylt

Planering av parkering är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att påverka människors resmönster och val av färdmedel. Vi kan hjälpa till att utreda hur mycket, var, och till vilket pris parkering ska finnas i er stad eller ert exploateringsprojekt.

Olika parkeringsförutsättningar kräver olika lösningar  

Parkering för cykel och bil är nödvändigt för att åstadkomma en tillgänglig och attraktiv stad. Vi har länge arbetat med parkering utifrån stora och små kommuners, byggherrars och fastighetsägares perspektiv och förutsättningar. Detta gör att vi är väl medvetna om vilka utmaningar och möjligheter parkeringsfrågan för med sig kopplat till hållbart resande, förtätning, centrumhandel och stadsutveckling.

Parkeringsstrategier, parkeringsnorm, flexibla parkeringstal

Vi hjälper våra kunder med utredningar från planeringsskedet till dess att parkeringsplatsen ska användas, detta gör vi bland annat genom att:

 • Ta fram parkeringsstrategier, -planer och -policyer.
 • Beräkna parkeringsnorm för cykel och bil.
 • Utreda möjlighet till flexibla parkeringstal.
 • Föreslå lämpliga parkeringsriktlinjer, exempelvis acceptabla gångavstånd, tidsreglering och zonindelning.
 • Beräkna samnyttjandepotential.
 • Parkeringsköp och gröna parkeringsköp.
 • Utreda och ge förslag på parkeringsorganisation.

Parkeringsuppdrag vi arbetat med de senaste åren

 • Danderyd parkeringsstrategi och parkeringsnorm (2015-)
 • Bollnäs parkeringsstrategi (2016)
 • Cykelparkeringsplan för centrala Gävle (2014)
 • Parkeringsplan för innerstaden i Göteborg (2013)
 • Parkeringsbolag i Uppsala (2013) - Trivector har stöttat Uppsala kommun i arbetet med att utreda hur ett utvecklat parkeringsbolag, som bland annat ska kunna hantera parkeringsköp, ska organiseras.

Gå en kurs

Vi håller löpande parkeringsutbildningar för kommuntjänstemän och för fastighetsutvecklare.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till


Läs mer

Restriktiv parkeringspolicy fick bildelning att ta fart