Parkering

  Parkering för en attraktiv stad

  Smart och effektiv planering och reglering av parkering, i kombination med ett brett utbud av mobilitetstjänster, är en av nycklarna för att lyckas åstadkomma en tät och attraktiv stad.

  Bra parkering för cyklar. Cykelstället är en knutpunkt för cyklister i Umeå. Foto: Mikael Sjöberg.

  Cykelstället är en knutpunkt för cyklister i Umeå. Foto: Mikael Sjöberg.

   

  Planering av mobilitet och parkering är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att påverka människors resmönster och val av färdmedel. Vi kan hjälpa till att utreda hur mycket, var, och till vilket pris parkering ska finnas i er stad, ert fastighetsbolag eller ert exploateringsprojekt, samt hur den kan kompletteras med andra mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder.

  Olika förutsättningar kräver olika lösningar

  Vi har länge arbetat med parkering utifrån stora och små kommuners, fastighetsutvecklares och fastighetsägares perspektiv och förutsättningar. Detta gör att vi är väl medvetna om vilka utmaningar och möjligheter planering och reglering av parkering för med sig kopplat till hållbart resande, tillgänglighet, förtätning, ekonomi, centrumhandel och stadsutveckling.

  Parkeringsstrategier, parkeringsnorm, flexibla parkeringstal

  Vi hjälper våra kunder med utredningar från planeringsskedet till dess att parkeringsplatsen används, detta gör vi bland annat genom att:

  • Ta fram parkeringsstrategier, -planer och -policyer.
  • Beräkna parkeringsnorm för cykel och bil, som exempelvis kan innehålla acceptabla gångavstånd, tidsreglering, zonindelning och parkeringstal
  • Ta fram parkerings- och mobilitetsutredningar i detaljplan- och bygglovsprocesser
  • Ta fram mobilitetslösningar i allmännyttan
  • Ta fram gröna resplaner inför detaljplan och markanvisning
  • Utreda parkeringsekonomi och åtgärder för att nå kostnadstäckning
  • Göra beläggningsstudier och utvärdera befintlig parkering.
  • Beräkna samnyttjandepotential.
  • Utreda parkeringsköp och lösningar för samlad parkering.
  • Kartlägga efterfrågan och/eller föreslå strategi för laddningsinfrastruktur. Vi visar hur laddfrågan kan samspela med andra parkerings- och mobilitetsfrågor och belyser vilka förutsättningar som olika val skapar, bland annat när det gäller affärsupplägg och tekniska krav.
  • Utreda och ge förslag på hur er parkeringsorganisation kan utformas.

  Forskningsprojektet MoBo III

  MoBo III är ett forskningsprojekt där man studerar möjligheten att omvandla parkeringsgarage till bostadkvarter planerat för kombinerad mobilitet. Som testbädd används området Rissne i Sundbyberg. Tidigare etapp av MoBo har tittat på nyproduktion, där en ny byggnadsutformning för mobilitetstjänster tagits fram till byggklara ritningar. Denna etapp breddar fokus till områdesnivå och befintligt bostadsbestånd för en större skalbarhet. För mer information om projektet, kontakta: Sara Boije af Gennäs.

  Forskningsprojektet Rikare grannskap

  Tillsammans med Nyréns Arkitekter driver vi ett nytt forskningsprojekt som studerar hur nya mobilitetslösningar kan införas i befintligt bostadsbestånd från perioden 1950-1970 talet, då bilen var styrande i stadsbyggandet. Projektet syftar till att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för hur dagens ytkrävande parkeringsanläggningar kan minskas och samtidigt frigöra ytor för nya bostäder och förbättrad boendemiljö. Projektet drivs tillsammans med flera bostadsaktörer, Stockholms stad och KTH samt med stöd från Stiftelsen Arkus och Vinnova (inom Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030). För mer information om projektet, kontakta: Malin Gibrand.

  Parkeringsstrategier, planer och policyer

  Vi har hjälpt flera kommuner att ta fram strategier, planer och policys för parkering, t ex Göteborg, Uppsala, Enköping, Danderyd, Borås, Höganäs, Härryda, Åkersberga, Eskilstuna, Uddevalla, Falköping, Bollnäs, Umeå, Lidköping, Järfälla och Trelleborg.

  Parkerings- och mobilitetsutredningar i detaljplan- och bygglovsprocesser

  I stadsplaneringen har kommuner ofta hanterat bilparkering som ett givet behov som ska tillgodoses av fastighetsutvecklaren. Detta synsätt är under förändring och många kommuner moderniserar sina parkeringsnormer. De blir generellt mer flexibla, där införande av andra typer av åtgärder kan resultera i sänkta krav på antal bilparkeringsplatser. Detta ger möjlighet att anpassa bilparkeringstal till det specifika exploateringsprojektet, vilket ofta kan ge positiva effekter på markutnyttjande, projektekonomi och förutsättningarna för hållbart resande. Vi hjälper kunder med parkerings- och mobilitetsutredningar för att ta fram anpassade bilparkeringstal för både exploateringsprojekt och vid förändringar inom befintligt bostadsbestånd.

  Mobilitetslösningar i allmännyttan

  Allmännyttan och offentliga bostadsbolag som hyr ut bostäder jobbar hårt med hållbarhet och klimat. Allt fler uppmärksammar också transporter och mobilitet som ett område där man som hyresvärd kan göra stor skillnad. Men det kan vara knepigt att veta hur man kommer igång, vilka åtgärder som ger både kundvärde och klimatnytta? Vi har flera bolag inom allmännyttan som kunder och samarbetspartners. Vårt kunnande hjälper dem att utveckla bra och hållbara mobilitetslösningar för sina hyresgäster, både i nyproduktion och befintligt bestånd.

  Gröna resplaner inför detaljplan och markanvisning

  Inför detaljplan eller markanvisning ställs i vissa fall krav på att byggaktören ska ta fram en grön resplan. Resplanens syfte kan vara att redovisa mål för det hållbara resandet, fastställa ett parkeringstal samt redovisa vilka åtgärder som genomförs för att nå det uppsatta målet och parkeringstalet. Vi har lång erfarenhet av att ta fram gröna resplaner för olika stadsutvecklingsprojekt för att lösa mobiliteten och parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter inom fastigheten på ett mer hållbart sätt.

  Utredning föreslår ändring i Plan- och bygglagen (SOU 2021:23 )

  Utredningen ”Samordning för bostadsbyggande” har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet föreslår de största förändringarna i sättet att planera för mobilitet och parkering sedan instiftandet av PBL. Samtidigt så är förslaget utformat så att det inte går längre än vad praxis redan är i många av våra kommuner för hur flexibla parkeringstal används för att stärka förutsättningarna för hållbart resande och byggande. Vi har medverkat genom att ta fram flera underlagsutredningar till regeringsutredningen och är väl inlästa på förslaget. Vi kan utifrån detta hjälpa er att beskriva vad som föreslås, hur det påverkar er och vad ni kan göra redan nu för att vara rustade om detta leder till en lagförändring.

  Exempel på våra tjänster:

  • Inspirationsföreläsning om mobilitet och parkering kopplat till plan- och byggprocessen och befintligt bestånd samt vilka mekanismer som finns kring utbud och efterfrågan på mobilitet och parkering.
  • Mobilitetskartlägga och/eller analysera mobilitetskartläggning för ett fastighetsbestånd och föreslå åtgärder kopplat till detta
  • Granska och föreslå åtgärder kopplat till transporteffektiv planering, exempelvis i ÖP eller andra utbyggnadsstrategier.

  Parkeringsuppdrag vi arbetat med de senaste åren

  Trivector genomför årligen ett stort antal uppdrag kopplat till parkering. Nedan visas några exempel:

  Gå en kurs om parkering

  Vi håller löpande parkeringsutbildningar för kommuner och fastighetsutvecklare.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör gärna av dig till

  Rasmus Sundberg

  Konsult hållbara transporter

  rasmus.sundberg@trivector.se

  010-456 56 45

  Läs mer om Rasmus

  Johan Kerttu

  Konsult hållbara transporter

  johan.kerttu@trivector.se

  010-456 56 18