Trafik- och mobilitetsplaner

  Transportlösningar för en hållbar stadsutveckling

  Vi hjälper våra kunder med trafikutredningar och mobilitetsplaner, omvandla trafikleder till stadsgator, utveckla mobilitetshubbar samt stärka ortsutveckling och centrumutveckling. Tillsammans med våra kunder förbättrar vi förutsättningarna för levande stadskärnor och en vardag med mer aktiv mobilitet.

  trafik- och mobilitetsplaner

  Majoriteten av alla resor och transporter har sin start eller slutpunkt i staden. Det är i staden transporternas konsekvenser blir som mest märkbara, men det är även här som flera av de hållbara lösningarna finns inom räckhåll.

  Trafik- och mobilitetsplaner

  Vi hjälper våra kunder med trafikutredningar under olika skeden av planeringsprocessen. Vi gör det bland annat genom att ta fram trafikplaner eller mobilitetsplaner som visar vilka åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål, vilka konsekvenser det ger och hur kommunens strategier ska fungera i praktiken.

  Exempel: Strategi och handlingsplan för mobilitet i Ulleråker i Uppsala, ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt.

  Omvandling av trafikleder till stadsgator

  Genom att omvandla trafikleder till stadsgator skapas möjligheter för gatan att rymma fler funktioner som främjar stadsliv och miljön. Samtidigt blir de hållbara transportslagen mer konkurrenskraftiga gentemot biltrafiken.
  Exempel: Trafikutredning för Väg 503 genom centrala Umeå

  Mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende

  Genom att utveckla mobilitetshubbar eller mobilitetshus kan antalet bilar per hushåll, liksom behovet av parkering i ett kvarter eller en stadsdel reduceras. Rätt utformat kan mobilitetstjänsterna både minska behovet och skälen till att äga egen bil, både i fastigheten och i stadsdelen. Vi kan hjälpa till att utveckla koncept och mobilitetstjänster för mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende.
  Exempel: Mobilitetstjänsterna i BRF Viva (årets miljöbyggnad 2019)

  Ortsutveckling och centrumutveckling

  Det finns en tydlig koppling mellan planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och ortsutveckling. Flera åtgärder kan genomföras på lokal nivå för att stärka stadskärnan eller det stationsnära läget och samtidigt öka det hållbara resandet.
  Exempel: Studie av ortsutvecklingen för åtta utvalda stationsorter längs Skånebanan och delar av Blekinge kustbana på uppdrag åt Region Skåne.

  Trivector har tillsammans med Krook & Tjäder och med bidrag från Kjell-Åke Holmgren Konsult AB tagit fram handboken för den hållbara småstaden.  Den har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande.

  Vi är preferred partner i Svenska stadskärnor och sitter även i deras forskarråd.

  Svenska stadskärnor logga

  Planering för rörelserikedom och aktiv mobilitet

  Genom att planera om stadens stads- och gaturum kan vi förbättra förutsättningarna för ett rörelserikt vardagsliv. Det ger många fördelar:

  • bättre hälsa
  • minskad användning av fossila bränslen
  • mindre trafikträngsel
  • bättre luftkvalitet
  • mindre buller

  Vi har kunskap om vilka kriterier som behöver uppfyllas på olika nivåer av den kommunala planeringen, från översiktsplanen ner till detaljplan och utformning av enstaka kvarter och gator, för att stödja ett rörelserikt vardagsliv. Trivector är bl a projektledare för innovationsprojektet Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion. Läs mer om vårt arbete inom aktiv mobilitet.

  Trivector har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett nytt planeringsverktyg för stödjande fysiska livsmiljöer, som främjar ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering.

  Trivector stödjer även Generation Pep.

  Referenser

  pdf

  Väg 503 – från trafikled till attraktiv stadsgata

  2020-03-19
  Rapporter

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör gärna av dig till

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72